คิดถึง

 หรั่ง ร็อกเคสตร้า  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึง หรั่ง ร็อคเคสตร้า
สังกัดค่าย: RS

F | C |Dm |A# C |F A# | F A# |

 F คนเดียวที่คิดถึCง  ที่รัDmกเธอเป็นดั่งดวงใAm  เธอไม่มA#าด้วยเหตุใด  จะไปไหFนก็ไม่บอก  ทิ้Gmงฉันไว้คนเดีCยว

 F คนเดียวที่คิดถึCง  ป่านนี้DmใจเธอคิดอะไAm  คิดถึงฉันA#หรือเปล่า.. ว่านอนหนFาวหัวใจ  เหGmงาเกินคำบรรยาC

เลGmยเวลา เธอไม่มAmาหา  รู้A#บ้างไหมว่าฉันCคอยกำGmลังใจ..เริ่มจะถดAmถอย  น้ำA#น้อย ๆ ล้นออกตC

 F  คิดถึงเธอแทบใจจะขาDm A#  อยากให้เธอกลับมาซะทีC F  คิดถึงเธอทุกวินาทีDm A#  อยากจะพบCเธอคนเดียว

F | C |Dm |A# C |F A# | F |

  คนเดียวที่คิดถึCง  ป่านนี้DmใจเธอคิดอะไAm  คิดถึงฉันA#หรือเปล่า.. ว่านอนหนFาวหัวใจ  เหGmงาเกินคำCบรรยาF

กำGmลังใจ..เริ่มจะถดAmถอย  น้ำA#น้อย ๆ ล้นออกตC

** | ** |

F A# |

 F คนเดียวที่คิดถึCง  ที่รัDmกใจเธอคิดอะไรAm  คิดถึงฉันA#อยู่หรือเปล่าว่านอนหนาFวหัวใDm  อย่าทิ้Gmงฉันไว้C..คนเดีFยว..คอร์ดเพลง คิดถึง หรั่ง ร็อคเคสตร้า

เนื้อเพลง คิดถึง หรั่ง ร็อคเคสตร้าคนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจ เธอไม่มาด้วยเหตุใด จะไปไหนก็ไม่บอก ทิ้งฉันไว้คนเดียว คนเดียวที่คิดถึง ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร คิดถึงฉันหรือเปล่า ว่านอนหนาวหัวใจ เหงาเกินคำบรรยาย เลยเวลา เธอไม่มาหา รู้บ้างไหมว่าฉันคอย กำลังใจเริ่มจะถดถอย น้ำน้อยๆล้นออกตา คิดถึงเธอแทบใจจะขาด อยากให้เธอกลับมาซะที คิดถึงเธอทุกวินาที อยากจะพบเธอคนเดียว คนเดียวที่คิดถึง ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร คิดถึงฉันหรือเปล่า ว่านอนหนาวหัวใจ เหงาเกินคำบรรยาย กำลังใจเริ่มจะถดถอย น้ำน้อยๆล้นออกตา คนเดียวที่คิดถึง ที่รักใจเธอคิดอะไร คิดถึงฉันอยู่หรือเปล่าว่านอนหนาวหัวใจ อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว