ข้างหลังภาพ

 หนู มิเตอร์ ลูกทุ่ง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

Dm | Gm |Am | Dm Am |
Dm | Gm |Am | Dm C |

มอGmงภาพถ่ายแล้วใจคิดDmถึงเฝ้Cา..รำพึงคิดถึงDmแต่เธอมั่Fนในรักสม่ำเสมDmยัFงรักเธCอไม่มีเสื่อมDmคลาย

ไกDmลเเสนไกล..สุดโค้Cงขอบฟ้DmไกDmลสุดตา ฟ้Cามิอาจกั้นใจFหวDmงสุดห่วง  ใจFนั้นแสนห่วGmงใยไกลCแสนไกล  ใAmจนั้นสุดคิดDmถึง

เฝ้Dmา..รึาพึCงกับรวงข้าวDmหล่นบ่Dmน..อยู่กลCางท้องFนาครวDmญตามสายลมมGmบอCกเธอว่Amาข้าคิดDmถึง

Gm | F |Gm | F |

ข้Gmาง..หลังภาพจารึกอักษDmเป็Cน..บทกลอนรักอันหวานDmซึ้ง

 Dm  มีความรักมาให้F  มีหัวใจมาฝาDm   หากว่าเธอต้องกGmาร ก็เก็บรักษCาไว้Dm

 Dm  เพราะหัวใCจดวงนี้Dm.. มีควาCมรัก Dm  เพราะหัวใCจดวงนี้Dm.. มีควาCมภัคดี Gm  เพราะหัวใจดวงนี้Am.. มีความจริงDm | Dmใจ..

บ้Dmาน..หลังน้อCยที่อยู่หลังDmสวนหอGmม..อบอวAmลด้วยมวลดอกไDmม้ฝาFก..ความรักและความห่วงGmใยส่Cง..มาให้Amเก็บใว้Dmนะเธอ

C Am | Dm |C Am | Dm |

* | ** |

Gm | F | ( x2 )คอร์ดเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์

เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์มองภาพถ่ายแล้วใจคิดถึง เฝ้ารำพึงคิดถึงแต่เธอ มั่นในรักสม่ำเสมอ ยังรักเธอไม่มีเสื่อมคลาย ไกลเเสนไกลสุดโค้งขอบฟ้า ไกลสุดตา ฟ้ามิอาจกั้นใจ หวงสุดห่วง ใจนั้นแสนห่วงใย ไกลแสนไกล ใจนั้นสุดคิดถึง เฝ้ารึาพึงกับรวงข้าวหล่น บ่นอยู่กลางท้องนา ครวญตามสายลมมา บอกเธอว่าข้าคิดถึง ข้างหลังภาพจารึกอักษร เป็นบทกลอนรักอันหวานซึ้ง มีความรักมาให้ มีหัวใจมาฝาก หากว่าเธอต้องการ ก็เก็บรักษาไว้ เพราะหัวใจดวงนี้ มีความรัก เพราะหัวใจดวงนี้ มีความภัคดี เพราะหัวใจดวงนี้ มีความจริงใจ บ้านหลังน้อยที่อยู่หลังสวน หอมอบอวลด้วยมวลดอกไม้ ฝากความรักและความห่วงใย ส่งมาให้เก็บใว้นะเธอ