หลับนิรันดร์

 25hours สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลับนิรันดร์ 25hours
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมพล รุ่งพาณิชย์เรียบเรียง: 25Hours, พูนศักดิ์ จตุระบุลโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, 25Hoursสังกัดค่าย: genie records

Fm | G# |C# | G C7 |
Fm | G# |C# | G C7 |

Fm | G# |C# | G C7 |
Fm | G# |C# | G C7 |

ตื่Fmน.. ลืมตาขึ้นมG#ฟื้นขึ้นจากควาC#มฝัน เธGอ..หาC7ยไปตื่Fmน.. ขึ้นมาเมื่อไG#เหลือเพียงหมอกควัC#นขาว ใจG..ฉันC7กลัว

Fm | G# |C# | G C7 |

อยFmาก.. หลับลืมเรื่องราG#หายไปจากตรC#งนี้ หลัGบ..ลึกC7ไปFmนี.. หนีไปให้ไกG#หายไปในควาC#มฝัน อยGาก..พบC7เธอ

อยC#าก..หลับไปนิรันC7ดร์

เมื่อในความจริFง..ฉันรักเธA#อ.. ได้แค่เพียงในฝัGm | Cน..แต่ในความฝัFน..ฉันและเธA#อ.. เป็นได้มากกว่าGm | Cนั้น..

F | F |Faug | Faug |
F | Faug | F | F C# D# |F C# D# | F C# D# |F C# D# | F C# D# |A# | A# | C | C |

** |

ที่ฉันรักเธFอ.. เป็นของจริA#และยังจริงอย่างGm | Cนั้น..เก็บไว้ให้เธFอ  เมื่อพบกัA#คนที่รอในGm | Cฝัน..

F C# D# | ( x3 ) | F |คอร์ดเพลง หลับนิรันดร์ 25 hours

เนื้อเพลง หลับนิรันดร์ 25 hours ตื่น ลืมตาขึ้นมา ฟื้นขึ้นจากความฝัน เธอ หายไป ตื่น ขึ้นมาเมื่อไร เหลือเพียงหมอกควันขาว ใจ ฉันกลัว อยาก หลับลืมเรื่องราว หายไปจากตรงนี้ หลับ ลึกไป หนี หนีไปให้ไกล หายไปในความฝัน อยาก พบเธอ อยาก หลับไปนิรันดร์ เมื่อในความจริง ฉันรักเธอ ได้แค่เพียงในฝัน แต่ในความฝัน ฉันและเธอ เป็นได้มากกว่านั้น ที่ฉันรักเธอ เป็นของจริง และยังจริงอย่างนั้น เก็บไว้ให้เธอ เมื่อพบกัน คนที่รอในฝัน