หลับนิรันดร์

25hours, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หลับนิรันดร์ - 25hours

Fm | G# |C# | G C7 |
Fm | G# |C# | G C7 |

Fm | G# |C# | G C7 |
Fm | G# |C# | G C7 |

ตื่Fmน.. ลืมตาขึ้นมG#ฟื้นขึ้นจากควาC#มฝัน เธGอ..หาC7ยไปตื่Fmน.. ขึ้นมาเมื่อไG#เหลือเพียงหมอกควัC#นขาว ใจG..ฉันC7กลัว

Fm | G# |C# | G C7 |

อยFmาก.. หลับลืมเรื่องราG#หายไปจากตรC#งนี้ หลัGบ..ลึกC7ไปFmนี.. หนีไปให้ไกG#หายไปในควาC#มฝัน อยGาก..พบC7เธอ

อยC#าก..หลับไปนิรันC7ดร์

เมื่อในความจริFง..ฉันรักเธA#อ.. ได้แค่เพียงในฝัGm | Cน..แต่ในความฝัFน..ฉันและเธA#อ.. เป็นได้มากกว่าGm | Cนั้น..

F | F |Faug | Faug |
F | Faug | F | F C# D# |F C# D# | F C# D# |F C# D# | F C# D# |A# | A# | C | C |

** |

ที่ฉันรักเธFอ.. เป็นของจริA#และยังจริงอย่างGm | Cนั้น..เก็บไว้ให้เธFอ  เมื่อพบกัA#คนที่รอในGm | Cฝัน..

F C# D# | ( x3 ) | F |