ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

 ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: อ.สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699159

F C | Dm |F C | Dm |
Gm C | F C/E Dm |Gm C | F |

สิบ่ถาFมเธอเคยรักใคCร..ก่อนมาเจอDmอ้ายสิบ่ถาFมว่าในหัวใจC..ลืมไผ๋ได้Dmแล้วบ่รักกัGmนเท่าที่อยากรัCก เท่าที่เธFอรักไC/Eด้ก็พอDmบ่เคยขGmอ..ว่าอ้าA#ยต้องเป็นคนสำCคัญ

อยากให้เป็A#นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรF..ก็ไC/Eด้ทั้งนั้Dmถึงแม้ว่าเรA#าจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิGmตยังเป็นของCเธอ

ไม่มีข้อแม้Fตั้งแต่เริ่มต้Dmสุดแต่เธFอจะให้เป็นไปCหัวใจA#อ้าย..อยากให้เธอมีCความสุขเสมFไม่มีข้อแม้Fให้เธอลำบาDmมีแต่ความรัFก เต็มใจให้เธCฮู่ไว้เด้A#อ เธอเป็นจั่งใด๋Cอ้ายก็ยินFดี

สิบ่รั้Fง หากวันหนึ่งนั้Cน อ้ายมันDmไม่ใช่สิบ่ทวFง บ่ขอใด ๆC  เหตุผลไม่Dmต้องมีวันนี้Gmได้ดูแลเธCอ  ได้มีเธFอถือว่C/EาโชคดีDmวันพรุ่งนี้Gm.. ปล่อยตาA#มชะตาก็แล้วCกัน

* | ** |

F Dm | F C |A# C | F C |
F Dm | F C |A# C | F |

*** | * | ** |

ฮู่ไว้เด้A#อ เธอเป็นจั่งใด๋Cอ้ายก็ยินFดี

Gm C | F |คอร์ดเพลง ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น ไผ่ พงศธรสิบ่ถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออ้าย สิบ่ถามว่าในหัวใจลืมไผ๋ได้แล้วบ่ รักกันเท่าที่อยากรัก เท่าที่เธอรักได้ก็พอ บ่เคยขอว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญ อยากให้เป็นแค่ที่พักใจ หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น สุดแต่เธอจะให้เป็นไป หัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอ ไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบาก มีแต่ความรัก เต็มใจให้เธอ ฮู่ไว้เด้อ เธอเป็นจั่งใด๋อ้ายก็ยินดี สิบ่รั้ง หากวันหนึ่งนั้น อ้ายมันไม่ใช่ สิบ่ทวง บ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมี วันนี้ได้ดูแลเธอ ได้มีเธอถือว่าโชคดี วันพรุ่งนี้ ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน ฮู่ไว้เด้อ เธอเป็นจั่งใด๋อ้ายก็ยินดี