น้องบ่ซิงแล้ว

 อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอ

Dm | C |A# C | Dm |

ตอDmนที่คบกับไผ กะบ่ได้Cเผื่อใจไว้ก่อนเขาสิกอA#ด สิหอCม น้องกะยอFมให้..ทุกอย่าA#ง กะย้อนว่าฮัCเลยทุ่มเทAmไปทั้งกายDmใจแต่เขามอGmงว่าน้องใจง่Cาย ได้แล้Dmวกะป๋า

จึDmงได้มาพ้ออ้าย คนของใจCอีกคนว่าสิโสA#ดไปดน ๆC  บ่อยากมีFเจ้าของย่านมันเป็A#น..คือCเก่าเขาหลอกเอAmาแล้วกะถิ่มน้Dmองน้องเป็Gmนแม่หญิงมือสอCง..แล้วเด้อDmอ้าย

อดีตน้อA#ง..เคยชั่Cว..จนคนDmลืออดีตน้อA#ง..เคยผ่านมือCชาย..

น้องA#ย่าน..น้องบ่ดีC..สำหรับอ้าDmน้องA#ย่าน..น้องบ่สCม..สิฮักอ้Fายน้องA#ย่าน..น้องสิเฮ็ดCให้อ้ายเสียใF Am Dmจ ฮือ..น้องย่าA#น..น้องต้องไปC บ่ใช่ตัวFจริง

น้องA#ย่าน..อ้ายเซาฮัCก แล้วถอนDmใจน้องA#ย่าน..อ้ายรับบ่ได้C..กับความFจริงน้องA#ย่าน..อ้ายบ่เอCาผู้สาวบ่ซิF Am Dmง ฮือ..น้องย่าGmน..อ้ายได้แล้วทิ้Cง น้องบ่ซิงแล้F

A# C | Dm |A# C | F |
A# C | Am Dm |A# C | Dm |

* | ** | *** |

มีแต่ตัA#วกับใจที่ฮักCจริงข้างในบ่ซิงแA# A#m | Fล้ว..คอร์ดเพลง น้องบ่ซิงแล้ว อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เนื้อเพลง น้องบ่ซิงแล้ว อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดาตอนที่คบกับไผ กะบ่ได้เผื่อใจไว้ก่อน เขาสิกอด สิหอม น้องกะยอมให้ ทุกอย่าง กะย้อนว่าฮัก เลยทุ่มเทไปทั้งกายใจ แต่เขามองว่าน้องใจง่าย ได้แล้วกะป๋า จึงได้มาพ้ออ้าย คนของใจอีกคน ว่าสิโสดไปดนๆบ่อยากมีเจ้าของ ย่านมันเป็นคือเก่า เขาหลอกเอาแล้วกะถิ่มน้อง น้องเป็นแม่หญิงมือสองแล้วเด้ออ้าย อดีตน้องเคยชั่วจนคนลือ อดีตน้องเคยผ่านมือชาย น้องย่านน้องบ่ดีสำหรับอ้าย น้องย่านน้องบ่สมสิฮักอ้าย น้องย่านน้องสิเฮ็ดให้อ้ายเสียใจ ฮือ น้องย่านน้องต้องไป บ่ใช่ตัวจริง น้องย่านอ้ายเซาฮัก แล้วถอนใจ น้องย่านอ้ายรับบ่ได้กับความจริง น้องย่านอ้ายบ่เอาผู้สาวบ่ซิง ฮือ น้องย่านอ้ายได้แล้วทิ้ง น้องบ่ซิงแล้ว มีแต่ตัวกับใจที่ฮักจริง ข้างในบ่ซิงแล้ว