โอ๊ยเนาะ

 แซ็ค ชุมแพ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โอ๊ยเนาะ แซ็ค ชุมแพ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภักดี ไชยหัดเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: ต้นไม้มิวสิคติดต่องานแสดง: 0818235155

C | Em |F | G |
Am | Dm |G | Am | G |

บ่ได้Cมาคนเดียว มื้อนี้มาเที่Emยว มาเที่ยวกับมู่มีแต่มู่Amกับมู่มากันเป็นคู่ ๆ โอ๊ยเนFาะสูกะดาG

บ่ได้คิCดอิจฉา บอกได้เลยว่Emาสบาย ๆเพียงแต่เห็Amนใจหมู่ ตาหลูโตนเอาฮ้ายโอ๊ยเนF | Gาะ..      อยากโสดล่ะสิตC | Gาย..

สายตDmา..ซอนแลนจากโต๊ะข้าง AmโยนหินถามทาFง..ว่ายังว่างอยู่G | Gบ่..

ว่างครัFบ โสดครัGบ  จีบได้ครัCบ แฟนผมบ่มีAmผู้หญิFงเต็มโต๊ะอยู่นี่G มีแต่แฟนหCมู่ว่างครัFบ โสดครัGบ จีบโลดครัCบ ผมบ่มีคู่Amอย่ากีFดกันเฮาเด้อหGมู่อย่าอิFจฉาเฮาเด้อหGมู่ โอ๊ยเนC | Gาะ..

บ่ได้มCาคนเดียวแต่กลับคนเดีEmยว ทุกคืน ทุกคืนทางเมือบ้าAmนกะเปลี่ยว ยามเดิก ๆ ดื่น ๆโอ๊ยเนFาะ หมู่กะดาG

ได้เปิดหูC เปิดตาบอกได้เลยว่Emา มักหลาย มักหลายบ่ต้องห่วAmงเด้อหมู่ กลับผู้เดียวกะได้โอ๊ยเนF | Gาะ..         เป็นโสดล่ะสบC | Gาย..

C | Em |Am | F G |
C | Em |Am | F G |C | G |

* | ** | ** |

ชั๊ดชาดั๊ดชาดัดชGา.. โอ๊ยเนCาะคอร์ดเพลง โอ๊ยเนาะ แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง โอ๊ยเนาะ แซ็ค ชุมแพบ่ได้มาคนเดียว มื้อนี้มาเที่ยว มาเที่ยวกับมู่ มีแต่มู่กับมู่มากันเป็นคู่ๆโอ๊ยเนาะสูกะดาย บ่ได้คิดอิจฉา บอกได้เลยว่าสบายๆเพียงแต่เห็นใจหมู่ ตาหลูโตนเอาฮ้าย โอ๊ยเนาะ อยากโสดล่ะสิตาย สายตาซอนแลนจากโต๊ะข้างๆโยนหินถามทางว่ายังว่างอยู่บ่ ว่างครับ โสดครับ จีบได้ครับ แฟนผมบ่มี ผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่ มีแต่แฟนหมู่ ว่างครับ โสดครับ จีบโลดครับ ผมบ่มีคู่ อย่ากีดกันเฮาเด้อหมู่ อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่ โอ๊ยเนาะ บ่ได้มาคนเดียว แต่กลับคนเดียว ทุกคืน ทุกคืน ทางเมือบ้านกะเปลี่ยว ยามเดิกๆดื่นๆโอ๊ยเนาะ หมู่กะดาย ได้เปิดหู เปิดตา บอกได้เลยว่า มักหลาย มักหลาย บ่ต้องห่วงเด้อหมู่ กลับผู้เดียวกะได้ โอ๊ยเนาะ เป็นโสดล่ะสบาย ชั๊ดชาดั๊ดชาดัดชา โอ๊ยเนาะ