ป่าลั่น

 สุเทพ วงศ์กำแหง  ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ป่าลั่น สุเทพ วงศ์กำแหง
ทำนอง/เรียบเรียง: สมาน กาญจนผลินเนื้อร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร

Fm | C7 | Fm |

เมื่ออาทิตย์อุFm | C7ทัย..ส่องทั่วท้องถิ่นไพFmร..โลกแจ่มใสอีกครC7า..

เหม่อมองนกโผบิA#mน..แว่วG#ธารรินไหลหลั่Fmง..ป่าลั่นดังสะท้านใจFm..

C7 | Fm |

แดFmดส่องฟ้G#า เป็นสัญญC7าวันใหFmม่พวกเรFmาแจ่มใส..เหมือนนกที่ออG#กจากรังต่างคG#นรักป่Fmา  ป่าคืG#อความหวัA#mเลี้ยงชีA#mพเรา ยังฝังวิญญาA#mณนานไปD#

ตื่D#นเถิดหนG#า อายนกกC7ามันบ้าFmแผ่นดิFmนกว้างขวาง ถางคนละมืFmอละไม้G#รอยยิ้มG#ของเมีย ชะโลG#มฤทัA#mซับเหงื่G#อ..ผัC7ว..ได้Fm.. ให้เราD#จงทำดีG#

G# | C7 G# |

เสื้G#อผ้าขี้ริ้ว ปลิวเพราะแรC7งลมเป่Fmกลิ่นไFmอพวกเรา เขาคงจะเดิFmนเมินหนีG#คราบใดG#ไหนเล่า เท่าคราG#บโลกีA#mย์เคล้าอA#mเวจี หามีใครเมินมัG#

โลกG#จะหมอง..ครองน้ำตาC7ความเศร้Fmแบ่งกัFmนว่าเขา แล้วเราเศร้าจริงใจฉัG#ป่ามีFmน้ำใจG#  ใสแจ่มทุกวัA#mรักป่G#า..ไหC7ม.นั่นFm   เมื่อป่าลั่D#นความจริG#

C# D# | G# |คอร์ดเพลง ป่าลั่น สุเทพ วงศ์กำแหง

เนื้อเพลง ป่าลั่น สุเทพ วงศ์กำแหงเมื่ออาทิตย์อุทัย ส่องทั่วท้องถิ่นไพร โลกแจ่มใสอีกครา เหม่อมองนกโผบิน แว่วธารรินไหลหลั่ง ป่าลั่นดังสะท้านใจ แดดส่องฟ้า เป็นสัญญาวันใหม่ พวกเราแจ่มใสเหมือนนกที่ออกจากรัง ต่างคนรักป่า ป่าคือความหวัง เลี้ยงชีพเรา ยังฝังวิญญาณนานไป ตื่นเถิดหนา อายนกกามันบ้าง แผ่นดินกว้างขวาง ถางคนละมือละไม้ รอยยิ้มของเมีย ชะโลมฤทัย ซับเหงื่อผัวได้ ให้เราจงทำดี เสื้อผ้าขี้ริ้ว ปลิวเพราะแรงลมเป่า กลิ่นไอพวกเรา เขาคงจะเดินเมินหนี คราบใดไหนเล่า เท่าคราบโลกีย์ เคล้าอเวจี หามีใครเมินมัน โลกจะหมองครองน้ำตาความเศร้า แบ่งกันว่าเขา แล้วเราเศร้าจริงใจฉัน ป่ามีน้ำใจ ใสแจ่มทุกวัน รักป่าไหมนั่น เมื่อป่าลั่นความจริง