ปิดตาข้างนึง

 ทรงไทย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปิดตาข้างนึง ทรงไทย
เนื้อร้อง: อุทัย บุนทรีรัตน์ทำนอง: นิวัฒน์ อ่ำแสงเรียบเรียง: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ทรงไทยดนตรี: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: Lookkonlek

ไม่Bจำเป็นต้องรู้F#  ถ้ารู้G#mแล้วใจต้องเจ็บซะเปF#ล่าหายใจEเบา ๆ ฝืนใจD#mทนเอา ถาC#mมเธอไปก็คงไม่ดีF#

เตืBอนตัวเองเอาไว้F#   จะรับG#mความจริงได้ไหมที่มีF#ก็รู้Eว่ายังไม่มีD#mวิธี.. รับC#mมือเตรียมกับควF#ามเสียBใจ

บอกอะไD#mร เชื่ออย่างนั้G#mจะนD#mก จะไม้ ก็ต้องG#mยอมหลอกอะไD#mร ก็ต้องพร้G#mอมด้วยความเต็มใจE  ทำได้อยู่แล้F#

แค่ยอมปิดตBาข้างนึงไม่ต้องเข้าใจEเรื่องราวแม้ความเป็นจริG#mงที่เจอ เธอF#และเขามีEอะไรในความสัมพัF#นธฺ์โง่งมต่อไปBข้างเดียวเหมือนได้ต่อเวลD#mาช้ำแค่ข้ามวัG#mจะแกล้Eงเป็นคนที่รู้D#mไม่ทันถ้าEmมันทำให้ฉันไม่เสียBเธอ

ไม่Bจำเป็นต้องคิF#ด  ถ้าคิดG#mแล้วทำให้ใจต้องสั่F#แค่ยังEมีเธอ..แม้เพียงบางวัD#mได้C#mครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็เอF#

ยอBมให้ใจสับสF#มันคล้าG#mยว่าปนความช้ำและเหF#งาที่เหมือEนตัวจริงได้เพียงD#mชั่วคราวยื้C#mอเวลาต่อไF#ปแล้วกัB

* | ** |

รู้Aทั้งรู้ ใครที่ควรต้องพูดลBแล้Aวทำไม..ใจมันยังไม่กล้F#

D#m G#m | D#m | G#m |
D#m G#m | E | F# | G |

แค่ยอมปิดตCาข้างนึง ไม่ต้องเข้าใจFเรื่องราวแม้ความเป็นจริAmงที่เจอ เธอGและเขามีFอะไรในความสัมพัGนธฺ์โง่งมต่อไปCข้างเดียวเหมือนได้ต่อเวลEmาช้ำแค่ข้ามวัAmจะแกล้Fงเป็นคนที่รู้Emไม่ทันถ้าFmมันทำให้ฉันไม่เสียCเธอ

 F Em          ถ้าหาFกมันทำให้ฉัน..Fm   ไม่เสียCเธอคอร์ดเพลง ปิดตาข้างหนึ่ง ทรงไทย

เนื้อเพลง ปิดตาข้างนึง ทรงไทยไม่จำเป็นต้องรู้ ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บซะเปล่า หายใจเบาๆฝืนใจทนเอา ถามเธอไปก็คงไม่ดี เตือนตัวเองเอาไว้ จะรับความจริงได้ไหมที่มี ก็รู้ว่ายังไม่มีวิธี รับมือเตรียมกับความเสียใจ บอกอะไร เชื่ออย่างนั้น จะนก จะไม้ ก็ต้องยอม หลอกอะไร ก็ต้องพร้อม ด้วยความเต็มใจ ทำได้อยู่แล้ว แค่ยอมปิดตาข้างนึง ไม่ต้องเข้าใจเรื่องราว แม้ความเป็นจริงที่เจอ เธอและเขา มีอะไรในความสัมพันธฺ์ โง่งมต่อไปข้างเดียว เหมือนได้ต่อเวลาช้ำแค่ข้ามวัน จะแกล้งเป็นคนที่รู้ไม่ทัน ถ้ามันทำให้ฉันไม่เสียเธอ ไม่จำเป็นต้องคิด ถ้าคิดแล้วทำให้ใจต้องสั่น แค่ยังมีเธอแม้เพียงบางวัน ได้ครึ่งๆกลางๆก็เอา ยอมให้ใจสับสน มันคล้ายว่าปนความช้ำและเหงา ที่เหมือนตัวจริงได้เพียงชั่วคราว ยื้อเวลาต่อไปแล้วกัน รู้ทั้งรู้ ใครที่ควรต้องพูดลา แล้วทำไมใจมันยังไม่กล้า แค่ยอมปิดตาข้างนึง ไม่ต้องเข้าใจเรื่องราว แม้ความเป็นจริงที่เจอ เธอและเขา มีอะไรในความสัมพันธฺ์ โง่งมต่อไปข้างเดียว เหมือนได้ต่อเวลาช้ำแค่ข้ามวัน จะแกล้งเป็นคนที่รู้ไม่ทัน ถ้ามันทำให้ฉันไม่เสียเธอ ถ้าหากมันทำให้ฉัน ไม่เสียเธอ