พบรักที่ปากน้ำโพ

 หนู มิเตอร์ ลูกทุ่ง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ หนู มิเตอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ครูชลธี ธารทองสังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

A# Dm | Gm F |Gm F | A# |

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยGmา ล่องเรือไFปขายค้A#เดินทางมFาหลายร้อGmยกิโล Fสายัณห์คล้อA#ยต่ำ ลอยลำG7ถึงปากน้ำโCmหันหัวเรืD7อล่ามโGmซ่  ค้างปากน้ำโFพสักคืA#

พี่เร่ร่อน นอนกินกับเรืGmอ น้องจงคิFดเอื้อเฟื้A#ให้จอดเรืFอหน้าบ้านขวัGmญยืน  Fคืนนี้เดือนA#แจ่ม ขอG7จอดพักแรมสักคืCmพอรุ่งเช้D7านอนตื่GmจะลาขวัญยืFน ล่องเรือA#ต่อไป.. D7

เป็นบุญตGmา..ที่ได้มFาปากน้ำA#โพพบน้องคนโGmก้ ผูกโบFว์ ใส่เสื้อสีGmไพร  Fน้ำใจเอื้อเฟื้A#อ หนุ่มเรืG7อไม่อยากลาไกCmอยากขายเรืD7อ ซื้อนา ซื้อไGmร่อยากอยู่ใกFล้..แม่ขนCmตางอน.. F

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตGmา ต้องถอยเรืFอก่อนหนA#แม่ขวัญตFา พี่ขอGmลาก่อน  Fชาวเรือต้อยA#ต่ำ ตัวดำG7เหมือนดินนาดอCmโบกมือลD7าแก้วตาขวัญอ่อGmแม่ขนตาFงอน..อย่าลื(A#)มชาวเรือ

Gm F | A# F |Gm F | A# G7 |
Cm D7 | Gm F | A# D7 |

* | ** |

A# Dm | Gm F |Gm F | A# |คอร์ดเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ หนู มิเตอร์

เนื้อเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ หนู มิเตอร์ อาร์ สยามพื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา ล่องเรือไปขายค้า เดินทางมาหลายร้อยกิโล สายัณห์คล้อยต่ำ ลอยลำถึงปากน้ำโพ หันหัวเรือล่ามโซ่ ค้างปากน้ำโพสักคืน พี่เร่ร่อน นอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน คืนนี้เดือนแจ่ม ขอจอดพักแรมสักคืน พอรุ่งเช้านอนตื่น จะลาขวัญยืน ล่องเรือต่อไป เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ ใส่เสื้อสีไพร น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล อยากขายเรือ ซื้อนา ซื้อไร่ อยากอยู่ใกล้แม่ขนตางอน รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา แม่ขวัญตา พี่ขอลาก่อน ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน แม่ขนตางอนอย่าลืมชาวเรือ