พบรักที่ปากน้ำโพ

หนู มิเตอร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พบรักที่ปากน้ำโพ - หนู มิเตอร์

A# Dm | Gm F |Gm F | A# |

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยGmา ล่องเรือไFปขายค้A#เดินทางมFาหลายร้อGmยกิโล Fสายัณห์คล้อA#ยต่ำ ลอยลำG7ถึงปากน้ำโCmหันหัวเรืD7อล่ามโGmซ่  ค้างปากน้ำโFพสักคืA#

พี่เร่ร่อน นอนกินกับเรืGmอ น้องจงคิFดเอื้อเฟื้A#ให้จอดเรืFอหน้าบ้านขวัGmญยืน  Fคืนนี้เดือนA#แจ่ม ขอG7จอดพักแรมสักคืCmพอรุ่งเช้D7านอนตื่GmจะลาขวัญยืFน ล่องเรือA#ต่อไป.. D7

เป็นบุญตGmา..ที่ได้มFาปากน้ำA#โพพบน้องคนโGmก้ ผูกโบFว์ ใส่เสื้อสีGmไพร  Fน้ำใจเอื้อเฟื้A#อ หนุ่มเรืG7อไม่อยากลาไกCmอยากขายเรืD7อ ซื้อนา ซื้อไGmร่อยากอยู่ใกFล้..แม่ขนCmตางอน.. F

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตGmา ต้องถอยเรืFอก่อนหนA#แม่ขวัญตFา พี่ขอGmลาก่อน  Fชาวเรือต้อยA#ต่ำ ตัวดำG7เหมือนดินนาดอCmโบกมือลD7าแก้วตาขวัญอ่อGmแม่ขนตาFงอน..อย่าลื(A#)มชาวเรือ

Gm F | A# F |Gm F | A# G7 |
Cm D7 | Gm F | A# D7 |

* | ** |

A# Dm | Gm F |Gm F | A# |พบรักที่ปากน้ำโพ - หนู มิเตอร์