เริ่มที่คำว่ารัก

 I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เริ่มที่คำว่ารัก I ZAX
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: ชาญวุฒิ บุญแย้มเรียบเรียง: I-ZAXสังกัดค่าย: UP^G

F C | Dm A# |
F C | Dm A# |

นี่ฉันเอFง คนเดิCมและคนดีDmที่A#ถูกเธอทอดทิ้F C | Dm A#ง..ให้วกวFน จนใจCกับความจDmริงที่ยิ่งA#กว่าโหดร้าF C | Dm A#ย..

อยู่อย่างคGmนหม่นหมองไปวันC ๆชีวิFตที่มัC/Eนไร้ชีDmวา..อยากกลับไGmปเป็นเหมือนที่เป็นCมาถ้าแม้A#ว่ามันยังไม่A#สาย..

ถ้าใคFรสักคC/Eน..ที่เฝ้าDmรอ  ท้อA#และหมดCทางหวัFงให้เธอเห็นใจC/E  ให้กลับDmมา..    A#กลับมาหCา มาเป็นอย่างเดิA#เริ่Amมต้นกันอีกทีA#..ถามว่ามีสิทธิ์ไหม..

F C | Dm A# |
F C | Dm A# |

ถึงแม้เธFอจะยัCงไม่เจอใคDmร..ตั้งแต่A#ไปจากฉัF C | Dm A#น..เหมือนฉันเอFงที่มัCนไม่มีวัDmน..จะมีA#ใครที่ไหF C | Dm A#น..

* | ** |

Gm Am | A# |Gm Am | C |
F | A# |Am | A# |Gm | A# |C | C |

ถ้าใคFรสักคC/Eน..ที่เฝ้าDmรอ  ท้อA#และหมดCทางหวัFงให้เธอเห็นใจC/E  ให้กลับDmมา..    A#กลับมาหCา มาเป็นอย่างเดิA#เริ่Amมต้นกันอีกทีA#..ถามว่ามีสิทธิ์ไหCม..

ถ้าใคFรสักคC/Eน..ที่เฝ้าDmรอ  ท้อA#และหมดCทางหวัFงให้เธอเห็นใจC/E  ให้กลับDmมา..    A#กลับมาหCา มาเป็นอย่างเดิA#เริ่Amมต้นกันอีกทีA#..เริ่มที่คำว่ารัก

F C | Dm A# | F C | Dm A# | ( x2 )
F C | Dm A# | F C | A# |คอร์ดเพลง เริ่มที่คำว่ารัก IZAX

เนื้อเพลง เริ่มที่คำว่ารัก IZAXนี่ฉันเอง คนเดิมและคนดี ที่ถูกเธอทอดทิ้ง ให้วกวน จนใจกับความจริง ที่ยิ่งกว่าโหดร้าย อยู่อย่างคนหม่นหมองไปวันๆชีวิตที่มันไร้ชีวา อยากกลับไปเป็นเหมือนที่เป็นมา ถ้าแม้ว่ามันยังไม่สาย ถ้าใครสักคนที่เฝ้ารอ ท้อและหมดทาง หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา กลับมาหา มาเป็นอย่างเดิม เริ่มต้นกันอีกที ถามว่ามีสิทธิ์ไหม ถึงแม้เธอจะยังไม่เจอใคร ตั้งแต่ไปจากฉัน เหมือนฉันเองที่มันไม่มีวัน จะมีใครที่ไหน ถ้าใครสักคนที่เฝ้ารอ ท้อและหมดทาง หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา กลับมาหา มาเป็นอย่างเดิม เริ่มต้นกันอีกที ถามว่ามีสิทธิ์ไหม ถ้าใครสักคนที่เฝ้ารอ ท้อและหมดทาง หวังให้เธอเห็นใจ ให้กลับมา กลับมาหา มาเป็นอย่างเดิม เริ่มต้นกันอีกที เริ่มที่คำว่ารัก