เริ่มที่คำว่ารัก

 เริ่มที่คำว่ารัก I-ZAX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เริ่มที่คำว่ารัก - I-ZAX

F C | Dm A# |
F C | Dm A# |

นี่ฉันเอFง คนเดิCมและคนดีDmที่A#ถูกเธอทอดทิ้F C | Dm A#ง..ให้วกวFน จนใจCกับความจDmริงที่ยิ่งA#กว่าโหดร้าF C | Dm A#ย..

อยู่อย่างคGmนหม่นหมองไปวันC ๆชีวิFตที่มัC/Eนไร้ชีDmวา..อยากกลับไGmปเป็นเหมือนที่เป็นCมาถ้าแม้A#ว่ามันยังไม่A#สาย..

ถ้าใคFรสักคC/Eน..ที่เฝ้าDmรอ  ท้อA#และหมดCทางหวัFงให้เธอเห็นใจC/E  ให้กลับDmมา..    A#กลับมาหCา มาเป็นอย่างเดิA#เริ่Amมต้นกันอีกทีA#..ถามว่ามีสิทธิ์ไหม..

F C | Dm A# |
F C | Dm A# |

ถึงแม้เธFอจะยัCงไม่เจอใคDmร..ตั้งแต่A#ไปจากฉัF C | Dm A#น..เหมือนฉันเอFงที่มัCนไม่มีวัDmน..จะมีA#ใครที่ไหF C | Dm A#น..

* | ** |

Gm Am | A# |Gm Am | C |
F | A# |Am | A# |Gm | A# |C | C |

ถ้าใคFรสักคC/Eน..ที่เฝ้าDmรอ  ท้อA#และหมดCทางหวัFงให้เธอเห็นใจC/E  ให้กลับDmมา..    A#กลับมาหCา มาเป็นอย่างเดิA#เริ่Amมต้นกันอีกทีA#..ถามว่ามีสิทธิ์ไหCม..

ถ้าใคFรสักคC/Eน..ที่เฝ้าDmรอ  ท้อA#และหมดCทางหวัFงให้เธอเห็นใจC/E  ให้กลับDmมา..    A#กลับมาหCา มาเป็นอย่างเดิA#เริ่Amมต้นกันอีกทีA#..เริ่มที่คำว่ารัก

F C | Dm A# | F C | Dm A# | ( x2 )
F C | Dm A# | F C | A# |