หรือเพราะใจเธอ

 KT Long Flowing  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หรือเพราะใจเธอ KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowing

A#m F# | C# G# |
A#m F# | C# G# | G# |

เธA#mอก็จริงใจ แต่เธอไม่ได้F#จริงจังถาC#มว่าเพราะอะไร พอตอบไม่ได้G#ก็เสียงดังให้A#mไปเต็มร้อย มันF#ไม่ใช่น้อย ๆมัC#นก็ยังแพ้ลีลาของเขG#าที่ทำเธอคล้อย

เล็กน้อA#mยสำหรับเธอ แต่กับฉันF#แทบเจียนตายฉันC#จะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอG#แนบเคียงกาA#m F#ความรู้สึC#กข้างในแทบจะเก็บไม่ไหG#เธอจะรู้บ้างไหม

เมื่อวันที่เธA#mอจากฉันF#ไป เรี่ยวแรC#งที่ จะหายG#ใจก็หมA#mดลงไป.F#.  หมดรักC#กันเร็วไปไหG#แล้วฉันจะอA#mยู่..ยังไF#ง  เธอไC#ด้ยินไหG#หัวใจที่ให้A#m..เธอไปF#  ถ้าไม่C#ได้ใช้G#ก็โยนมันทิ้งไป

มันจบแล้วหรืA#mอความรัF#ก ความฝัC#นที่ฉันมีG#หัวใจเธอเลืA#mอกเป็นเขF#า เธอมอC#งว่าเขาดี G#ทำผิดตรงไหA#mนอย่างไรF#  เธอบอC#กฉันทีG#หรือเป็นเพราะใA#mจของเธอเอF#ง ที่มันC#ไม่รักดีG#

ไม่รู้A#mว่าเป็นเพราะใครหรือเป็นเพราะใจF#ของเธอนี่เองทุกครั้C#งนํ้าตามันไหลก็ร้องออกไปG#เป็นเสียงเพลงทุกท่อA#mนที่ฉันบรรเลง ก็เขียF#นมันด้วยตัวเองและC#ในทุก ๆ บาร์ มันคือนํ้าตG#าของฉันเอง

สลายไปในพริบตA#mาเลย ให้ใจใครไปไม่ดูF#เลยก็ฟังแต่เพลงรัC#ก เลยทำให้ฉันนั้นดูเชG#อยากจะย้อA#mนกลับไปวันนั้นให้ฉันไม่น่าคิดเกินF#เลยสรุปเป็นเธอหรือเขC#ที่ทำรักเราไม่เป็นเหมือนเคG#ย..เคย

* | ** |

A#m F# | C# G# | ( x2 )คอร์ดเพลง หรือเพราะใจเธอ KT Long Flowing

เนื้อเพลง หรือเพราะใจเธอ KT Long Flowingเธอก็จริงใจ แต่เธอไม่ได้จริงจัง ถามว่าเพราะอะไร พอตอบไม่ได้ก็เสียงดัง ให้ไปเต็มร้อย มันไม่ใช่น้อยๆมันก็ยังแพ้ลีลาของเขาที่ทำเธอคล้อย เล็กน้อยสำหรับเธอ แต่กับฉันแทบเจียนตาย ฉันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอแนบเคียงกาย ความรู้สึกข้างในแทบจะเก็บไม่ไหว เธอจะรู้บ้างไหม เมื่อวันที่เธอจากฉันไป เรี่ยวแรงที่ จะหายใจ ก็หมดลงไป หมดรักกันเร็วไปไหม แล้วฉันจะอยู่ยังไง เธอได้ยินไหม หัวใจที่ให้เธอไป ถ้าไม่ได้ใช้ก็โยนมันทิ้งไป มันจบแล้วหรือความรัก ความฝันที่ฉันมี หัวใจเธอเลือกเป็นเขา เธอมองว่าเขาดี ทำผิดตรงไหนอย่างไร เธอบอกฉันที หรือเป็นเพราะใจของเธอเอง ที่มันไม่รักดี ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใคร หรือเป็นเพราะใจของเธอนี่เอง ทุกครั้งนํ้าตามันไหล ก็ร้องออกไปเป็นเสียงเพลง ทุกท่อนที่ฉันบรรเลง ก็เขียนมันด้วยตัวเอง และในทุกๆบาร์ มันคือนํ้าตาของฉันเอง สลายไปในพริบตาเลย ให้ใจใครไปไม่ดูเลย ก็ฟังแต่เพลงรัก เลยทำให้ฉันนั้นดูเชย อยากจะย้อนกลับไปวันนั้น ให้ฉันไม่น่าคิดเกินเลย สรุปเป็นเธอหรือเขา ที่ทำรักเราไม่เป็นเหมือนเคยเคย