เรื่องธรรมดา

 เจมส์ เรืองศักดิ์  เรื่องธรรมดา  สตริง  คิดถึง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

เรื่องธรรมดา - เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

A | G#m |F#m B | E | E Esus4 |

ตั้งแต่เช้F#mา ทุกครั้Bงที่ตื่นขึ้นมG#mพอC#ได้ลืมตF#mา.. ก็คิดBถึงแต่เธE C#ห่างกันไF#mป  ไม่ค่อBยได้เจอะได้เจG#mหืC#ม..คิดถึงเธF#sus4อ..ประจำF#อยู่เรื่อยBsus4 Bมา

แดดจะร้อF#mน  ถึงรถBจะติดวุ่นวาG#mนาC#นสักแค่ไหF#mน  ไม่รู้BวันเวลE C#แต่ฉันขF#mอ.. แค่รูปBเธอหยิบขึ้นมG#mเรื่C#องธรรมดF#mา  เพราะฉัBนคิดถึงเธE

อาจเพราะวันG#เวลา หรือหC#mนทางไกBขอแค่ใF#mจ..ไม่เผBลอลืมกัEต่อให้กาG#รรอคอย..จะแสC#mน..เนิ่Bน..นาF#/A#ฉันเข้าใF#mจ  และเข้Bsus4 Bาใจ..

เมื่อเธอเหงAาขึ้นมาเมื่อไหB/Aร่คิG#mดถึงใครที่ไหC#mคิF#mดถึงกันเหมือนกันกับฉัBนหรือเปล่E E7เมื่อเธอเหงAาหัวใจเมื่อไB/AคิG#mดถึงกันบ้างไหC#mหรืF#mอว่าฉันมันคิดBไปคนเดียE

A | G#m |F#m B | E | E Esus4 |

อยู่ดีไหF#mม  ไม่รู้Bเธอเหนื่อยหรือยัG#mคนC#อยู่ข้างหลัF#mง.. คอยนัBบวันเวลE C#อยูไกลกัF#mน  ก็ฉันBแค่ห่วงขึ้นมG#mเรื่C#องธรรมดF#mา  เพราะฉัBนคิดถึงเธE

A | G#m C#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** |

เมื่อเธอเหงAาขึ้นมาเมื่อไหB/Aร่คิG#mดถึงใครที่ไหC#mคิF#mดถึงกันเหมือนกันกับฉัBนหรือเปล่E E7เมื่อเธอเหงAาหัวใจเมื่อไB/AคิG#mดถึงกันบ้างไหC#mF#mอให้ฉันไม่คิBดไปคนเดีEยว

ได้ยินไหม ก็มันคิAด คิดถึG#m C#mงเธอ..เพรF#mาะว่ามันเป็นเรื่BองธรรมดE | Eา..