เรื่องธรรมดา

 เจมส์ เรืองศักดิ์ สตริง คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
สังกัดค่าย: RS

A | G#m |F#m B | E | E Esus4 |

ตั้งแต่เช้F#mา ทุกครั้Bงที่ตื่นขึ้นมG#mพอC#ได้ลืมตF#mา.. ก็คิดBถึงแต่เธE C#ห่างกันไF#mป  ไม่ค่อBยได้เจอะได้เจG#mหืC#ม..คิดถึงเธF#sus4อ..ประจำF#อยู่เรื่อยBsus4 Bมา

แดดจะร้อF#mน  ถึงรถBจะติดวุ่นวาG#mนาC#นสักแค่ไหF#mน  ไม่รู้BวันเวลE C#แต่ฉันขF#mอ.. แค่รูปBเธอหยิบขึ้นมG#mเรื่C#องธรรมดF#mา  เพราะฉัBนคิดถึงเธE

อาจเพราะวันG#เวลา หรือหC#mนทางไกBขอแค่ใF#mจ..ไม่เผBลอลืมกัEต่อให้กาG#รรอคอย..จะแสC#mน..เนิ่Bน..นาF#/A#ฉันเข้าใF#mจ  และเข้Bsus4 Bาใจ..

เมื่อเธอเหงAาขึ้นมาเมื่อไหB/Aร่คิG#mดถึงใครที่ไหC#mคิF#mดถึงกันเหมือนกันกับฉัBนหรือเปล่E E7เมื่อเธอเหงAาหัวใจเมื่อไB/AคิG#mดถึงกันบ้างไหC#mหรืF#mอว่าฉันมันคิดBไปคนเดียE

A | G#m |F#m B | E | E Esus4 |

อยู่ดีไหF#mม  ไม่รู้Bเธอเหนื่อยหรือยัG#mคนC#อยู่ข้างหลัF#mง.. คอยนัBบวันเวลE C#อยูไกลกัF#mน  ก็ฉันBแค่ห่วงขึ้นมG#mเรื่C#องธรรมดF#mา  เพราะฉัBนคิดถึงเธE

A | G#m C#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** |

เมื่อเธอเหงAาขึ้นมาเมื่อไหB/Aร่คิG#mดถึงใครที่ไหC#mคิF#mดถึงกันเหมือนกันกับฉัBนหรือเปล่E E7เมื่อเธอเหงAาหัวใจเมื่อไB/AคิG#mดถึงกันบ้างไหC#mF#mอให้ฉันไม่คิBดไปคนเดีEยว

ได้ยินไหม ก็มันคิAด คิดถึG#m C#mงเธอ..เพรF#mาะว่ามันเป็นเรื่BองธรรมดE | Eา..คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

เนื้อเพลง เรื่องธรรมดา เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ตั้งแต่เช้า ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมา พอได้ลืมตา ก็คิดถึงแต่เธอ ห่างกันไป ไม่ค่อยได้เจอะได้เจอ หืมคิดถึงเธอประจำอยู่เรื่อยมา แดดจะร้อน ถึงรถจะติดวุ่นวาย นานสักแค่ไหน ไม่รู้วันเวลา แต่ฉันขอ แค่รูปเธอหยิบขึ้นมา เรื่องธรรมดา เพราะฉันคิดถึงเธอ อาจเพราะวันเวลา หรือหนทางไกล ขอแค่ใจไม่เผลอลืมกัน ต่อให้การรอคอยจะแสนเนิ่นนาน ฉันเข้าใจ และเข้าใจ เมื่อเธอเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ คิดถึงใครที่ไหน คิดถึงกันเหมือนกันกับฉันหรือเปล่า เมื่อเธอเหงาหัวใจเมื่อไร คิดถึงกันบ้างไหม หรือว่าฉันมันคิดไปคนเดียว อยู่ดีไหม ไม่รู้เธอเหนื่อยหรือยัง คนอยู่ข้างหลัง คอยนับวันเวลา อยูไกลกัน ก็ฉันแค่ห่วงขึ้นมา เรื่องธรรมดา เพราะฉันคิดถึงเธอ เมื่อเธอเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ คิดถึงใครที่ไหน คิดถึงกันเหมือนกันกับฉันหรือเปล่า เมื่อเธอเหงาหัวใจเมื่อไร คิดถึงกันบ้างไหม ขอให้ฉันไม่คิดไปคนเดียว ได้ยินไหม ก็มันคิด คิดถึงเธอ เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา