หราง

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หราง เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชรา เรืองทิพย์เรียบเรียง: เสก ผาชื่นติดต่องานแสดง: 0936615985

 Bm  ถ้าไม่เคยติดหราG   กะไม่รู้ว่าหรAาง..มันเป็นอย่างไBmร..

G | A |Bm | Bm |
G | A |F# | F# |

มันทBmรมานแค่ไหน  ใครจะรู้Gว่าข้างในมันลำบาAก มันอยู่ยากสักเพียงไหBmจะทำBmอะไรตามใจ ก็ทำGไม่ได้ให้รู้ไว้AมันลำบากหนักหนBm

ต่อให้เคBmยทำตัวสูง เคยมีGเงินตราไม่มีค่Aา ถ้ามาอยู่ตรงนี้Bmอยากให้รู้Bmว่าข้างใน มันคือนรกGดี ๆนี้แหละหนAา นรกของคนเป็Bm

จะเดิAนไปทางซ้าย หรือจะเดินGไปทางขวาเห็นแต่ หรBmาง หราง หราง หรางจะเดินGไปทางหลัง หรือจะเดินAไปทางหน้าก็มีกำแพF#งสูงขวางกั้น..

ถ้าไม่เคยติดหรGางกะไม่รู้ว่าหรAาง..มันเป็นอย่างไBmร..แค่อยากให้รู้เอาไว้G.. ว่างข้างในAนี้มันทรมาDคิดถึงเธGอสักเพียงไหAก็ไม่ได้เจF#mอหน้าเธอคนนั้Bmไม่ต้องถาGม.. ว่าในหราAงมันเป็นอย่างไBm

G | A |Bm | Bm |G | A |Bm | Bm |
G | A |F#m | Bm |G | A | Bm |

* | ** | ** |

ไม่ต้องถาGม.. ว่าในหราAง..สำบายดีไหBmม..

G | A |Bm | Bm |
G | A |F# | F# |Bm |คอร์ดเพลง หราง วงเหล็กโคน

เนื้อเพลง หราง เหล็กโคนถ้าไม่เคยติดหราง กะไม่รู้ว่าหรางมันเป็นอย่างไร มันทรมานแค่ไหน ใครจะรู้ว่าข้างใน มันลำบาก มันอยู่ยากสักเพียงไหน จะทำอะไรตามใจ ก็ทำไม่ได้ ให้รู้ไว้มันลำบากหนักหนา ต่อให้เคยทำตัวสูง เคยมีเงินตรา ไม่มีค่า ถ้ามาอยู่ตรงนี้ อยากให้รู้ว่าข้างใน มันคือนรกดีๆนี้แหละหนา นรกของคนเป็น จะเดินไปทางซ้าย หรือจะเดินไปทางขวา เห็นแต่ หราง หราง หราง หราง จะเดินไปทางหลัง หรือจะเดินไปทางหน้า ก็มีกำแพงสูงขวางกั้น ถ้าไม่เคยติดหราง กะไม่รู้ว่าหรางมันเป็นอย่างไร แค่อยากให้รู้เอาไว้ ว่างข้างในนี้มันทรมาน คิดถึงเธอสักเพียงไหน ก็ไม่ได้เจอหน้าเธอคนนั้น ไม่ต้องถาม ว่าในหรางมันเป็นอย่างไร ไม่ต้องถาม ว่าในหราง สำบายดีไหม