สาวงามเมืองพิจิตร

 หนู มิเตอร์  ลูกทุ่ง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ครูแจ่ม ชาวไร่

G Bm | Em |Am D | G D |G D | G |

สาวงามพิจิตร น่าพิศชวนGมองไอ้หนุ่มวันทอCง..หลงมอDงสาวเมืองGพิจิตรเพียงตาสบตEmา ยิ่งพาCหัวใจให้คิGอยากบอกรักเธCอ อยากเจอยอดมิGตรอยากฝากชีวิA7ต  อยากDคิดหมายปองC D..

ผิวเรืองเหลืองผ่อง..ดั่งทองมาเGจืองานวัดแข่งเรืCอ ท่าหลวDง เหมือนดวงมาต้Gองน้องยืนดูเรืEmอ.. อยู่เหนืCอตลิ่งริมคลGองแอบรักโฉมตรูC แอบดูแอบมGองไอ้หนุ่มคะนอDง.. ตามชิGดติดคลอง   Em

งานวัดท่าAmหลวง บรวงสรDวงพ่อGเพชร   Emแล้งหน้านาGเสร็จ ลูกใคDรจะไปสู่ขG EmทำนาหาCทุน บนบาDน พึ่งบุญหลวงพ่Gขายข้าวในนาC เก็บหาเงินพGจะขA7อแต่งงานกับDน้อง..C D

สาวงามพิจิตร อดีตชาGละวันเธอลูกใครCกัน..เล่าจ๊Dะแม่จันทร์แสงGส่องหรือเป็นเชื้อชาEmติ  ทายาCทตะเภาทGองอยากเป็นตะเข้C ว่ายเร่คาบน้อGพากลับวังทอDง เคล้าคลอGแนบนอน

G | C D |G | Em C |
G C | G D | G Em || |

* | ** |

G Bm | Em |Am D | G |คอร์ดเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์

เนื้อเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์สาวงามพิจิตร น่าพิศชวนมอง ไอ้หนุ่มวันทองหลงมองสาวเมืองพิจิตร เพียงตาสบตา ยิ่งพาหัวใจให้คิด อยากบอกรักเธอ อยากเจอยอดมิตร อยากฝากชีวิต อยากคิดหมายปอง ผิวเรืองเหลืองผ่องดั่งทองมาเจือ งานวัดแข่งเรือ ท่าหลวง เหมือนดวงมาต้อง น้องยืนดูเรือ อยู่เหนือตลิ่งริมคลอง แอบรักโฉมตรู แอบดูแอบมอง ไอ้หนุ่มคะนอง ตามชิดติดคลอง งานวัดท่าหลวง บรวงสรวงพ่อเพชร แล้งหน้านาเสร็จ ลูกใครจะไปสู่ขอ ทำนาหาทุน บนบาน พึ่งบุญหลวงพ่อ ขายข้าวในนา เก็บหาเงินพอ จะขอแต่งงานกับน้อง สาวงามพิจิตร อดีตชาละวัน เธอลูกใครกันเล่าจ๊ะแม่จันทร์แสงส่อง หรือเป็นเชื้อชาติ ทายาทตะเภาทอง อยากเป็นตะเข้ ว่ายเร่คาบน้อง พากลับวังทอง เคล้าคลอแนบนอน