เจียมตัว

 Syam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจียมตัว SYAM (ไซแอม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชำนาญ เขม่นจันทร์เรียบเรียง: SYAM, สมชัย ขำเลิศกุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Esus | G#m |A | E |

ฉันEเองไม่กล้G#mาพอ.. ไปคิF#mดคู่เธBออย่างนั้EขอC#mเพียงได้พูดG#mกัน.. แค่นั้F#mนถ้าเธBอจะให้EฉัC#mนมีก็แค่G#mใจ.. จะสู้F#mอะไรBกับเขEเดี๋C#mยวใครจะว่าG#mเอา.. ว่าคิF#mดอะไBรเกินตัE

ฉัC#mนไม่ดีพอที่G#mจะเป็นเป็นไF#mด้เหมือนดั่BงเธอหวัEฉันไม่C#mต้องการให้รักG#mเธอพัง  ชีวิF#mตยังอีBกตั้งไกEฉัC#mนไม่ดี ฉันโง่G#mจะตาย  วันนี้F#mเธออาBจทนไหEฉันC#mไม่ดี ฉันเซ่G#mอจะตาย  ไปรัF#mกคนอื่Bนดีกว่E

A E |

ไม่Eใช่ ไม่รักG#mเธอ  แต่ฉัF#mนควรทำBอย่างนี้EขอC#mเป็นแค่เพื่G#mอนที่ดี.. เท่านี้F#mที่กล้Bาจะให้Eทั้C#mงตัวและหัวG#mใจ.. ฉันก็F#mมีเธอBเท่านั้EขอC#mเพียงเท่านี้G#mแล้วกัน  เก็บไF#mว้ในใจBก็พE

** |

E G#m | A E |C#m G#m |A B G#7 |

** |

ฉัC#mนไม่ดีหรอก โง่G#mจะตายไปรัF#mกคนอื่Bนดีกว่Eา..คอร์ดเพลง เจียมตัว SYAM (ไซแอม)

เนื้อเพลง เจียมตัว SYAM (ไซแอม)ฉันเองไม่กล้าพอ ไปคิดคู่เธออย่างนั้น ขอเพียงได้พูดกัน แค่นั้นถ้าเธอจะให้ ฉันมีก็แค่ใจ จะสู้อะไรกับเขา เดี๋ยวใครจะว่าเอา ว่าคิดอะไรเกินตัว ฉันไม่ดีพอที่จะเป็น เป็นได้เหมือนดั่งเธอหวัง ฉันไม่ต้องการให้รักเธอพัง ชีวิตยังอีกตั้งไกล ฉันไม่ดี ฉันโง่จะตาย วันนี้เธออาจทนไหว ฉันไม่ดี ฉันเซ่อจะตาย ไปรักคนอื่นดีกว่า ไม่ใช่ ไม่รักเธอ แต่ฉันควรทำอย่างนี้ ขอเป็นแค่เพื่อนที่ดี เท่านี้ที่กล้าจะให้ ทั้งตัวและหัวใจ ฉันก็มีเธอเท่านั้น ขอเพียงเท่านี้แล้วกัน เก็บไว้ในใจก็พอ ฉันไม่ดีหรอก โง่จะตาย ไปรักคนอื่นดีกว่า