เจียมตัว

 เจียมตัว  Syam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

เจียมตัว - SYAM (ไซแอม)

Esus | G#m |A | E |

ฉันEเองไม่กล้G#mาพอ.. ไปคิF#mดคู่เธBออย่างนั้EขอC#mเพียงได้พูดG#mกัน.. แค่นั้F#mนถ้าเธBอจะให้EฉัC#mนมีก็แค่G#mใจ.. จะสู้F#mอะไรBกับเขEเดี๋C#mยวใครจะว่าG#mเอา.. ว่าคิF#mดอะไBรเกินตัE

ฉัC#mนไม่ดีพอที่G#mจะเป็นเป็นไF#mด้เหมือนดั่BงเธอหวัEฉันไม่C#mต้องการให้รักG#mเธอพัง  ชีวิF#mตยังอีBกตั้งไกEฉัC#mนไม่ดี ฉันโง่G#mจะตาย  วันนี้F#mเธออาBจทนไหEฉันC#mไม่ดี ฉันเซ่G#mอจะตาย  ไปรัF#mกคนอื่Bนดีกว่E

A E |

ไม่Eใช่ ไม่รักG#mเธอ  แต่ฉัF#mนควรทำBอย่างนี้EขอC#mเป็นแค่เพื่G#mอนที่ดี.. เท่านี้F#mที่กล้Bาจะให้Eทั้C#mงตัวและหัวG#mใจ.. ฉันก็F#mมีเธอBเท่านั้EขอC#mเพียงเท่านี้G#mแล้วกัน  เก็บไF#mว้ในใจBก็พE

** |

E G#m | A E |C#m G#m |A B G#7 |

** |

ฉัC#mนไม่ดีหรอก โง่G#mจะตายไปรัF#mกคนอื่Bนดีกว่Eา..