ตะเกียงดวงน้อย

 เคียส เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตะเกียงดวงน้อย เคียส
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

G Am | Bm C |G G | G D |

กับเวลGา..ที่ยัAmงพอมีเหลืEmออยู่อยากให้โลกรู้G.. หัวใจDเหมือนไฟแผดเGผาที่ผ่านมานั้Emนเคยคิดคร่ำครวDอยากจะหวGนย้อนคืDนวันเก่EmชีวิตเรAmา.. เปรียบดังตะเกียงดวงน้อD

ได้เจอเธGอ.. เหมือนดัBmงได้พบโลกใหEmม่อบอุ่นสดใสG หัวใจDเหมือนนกโบยGบินมีเธอนั้Emนเป็นเพื่อนร่วมทาDความอ้างว้าGงมลาDยไปสิ้Emตะเกียงดวงนี้Am..สาดแสDงเหมือนดวงตะวัG

แต่บทสุดท้Emาย..เหมือนดังฟ้Dาดินกลั่นแกBm Emล้งเปลี่ยนแปลงผลักไAmส..หัวใจDให้แตกสลาGให้เรานั้นEmจำต้องแยกทาDความอ้างว้าGงเกาะกุDมหัวใจEmช่างโชคร้าAmยมีใคDรที่เป็นเหมือนเรG (D)

ตะเกียงดวงนี้G..ถึงคราAmอับแสงสว่าEmล่องลอยเคว้งคว้าGง..เหมือนดังDหิ่งห้อยราตGรีสิ่งที่เหลืEmอ สิ่งที่ยังอDยู่..คือหัวใจGอ่อนล้Dาเต็มที่EmจะมีใคAmร..เห็นใจDฉันบ้างหรือเปGล่า

G Am | Bm C |G Em | Am D | |
Em Bm | C G |Em Am | C G |

** |

จากวันนั้Gน..หัวใจAmมีแต่ความว่างEmเปล่าความเงียบเหGงา..เศร้าซึDมทุกข์ใจทุกข์กาGจะยอมทิ้Emงมันไว้ข้างทDางสร้างพลังGสร้างชีDวิตใหEmม่อาจมีใคAmร..เห็นใจDฉันบ้างสักคG

จะมีใคAmร..จุึุดไฟDให้คื่นมาGใหม่คอร์ดเพลง ตะเกียงดวงน้อย เคียส

เนื้อเพลง ตะเกียงดวงน้อย เคียสกับเวลาที่ยังพอมีเหลืออยู่ อยากให้โลกรู้ หัวใจเหมือนไฟแผดเผา ที่ผ่านมานั้นเคยคิดคร่ำครวญ อยากจะหวนย้อนคืนวันเก่า ชีวิตเรา เปรียบดังตะเกียงดวงน้อย ได้เจอเธอ เหมือนดังได้พบโลกใหม่ อบอุ่นสดใส หัวใจเหมือนนกโบยบิน มีเธอนั้นเป็นเพื่อนร่วมทาง ความอ้างว้างมลายไปสิ้น ตะเกียงดวงนี้สาดแสงเหมือนดวงตะวัน แต่บทสุดท้าย เหมือนดังฟ้าดินกลั่นแกล้ง เปลี่ยนแปลงผลักไสหัวใจให้แตกสลาย ให้เรานั้นจำต้องแยกทาง ความอ้างว้างเกาะกุมหัวใจ ช่างโชคร้ายมีใครที่เป็นเหมือนเรา ตะเกียงดวงนี้ถึงคราอับแสงสว่าง ล่องลอยเคว้งคว้างเหมือนดังหิ่งห้อยราตรี สิ่งที่เหลือ สิ่งที่ยังอยู่ คือหัวใจอ่อนล้าเต็มที่ จะมีใครเห็นใจฉันบ้างหรือเปล่า จากวันนั้นหัวใจมีแต่ความว่างเปล่า ความเงียบเหงาเศร้าซึมทุกข์ใจทุกข์กาย จะยอมทิ้งมันไว้ข้างทาง สร้างพลังสร้างชีวิตใหม่ อาจมีใครเห็นใจฉันบ้างสักคน จะมีใครจุึุดไฟให้คื่นมาใหม่