ทะเลใจ

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ทะเลใจ แอ๊ด คาราบาว

E | E |E | E |
E | E |E | E |

แม้Eชีวิตได้ผ่านเลยวัยC#m7แห่งความฝันวัAนที่ผ่านมBาไร้จุดหมEายฉัC#mนเรียนรู้เพื่ออยู่..เพียงตัG#mวและจิตใจเป็Aนมิตรแท้ที่ดีBต่อกัน..

E | E |E | E |

เหมืEอนชีวิตผันผ่าน..คืนวันC#m7อันเปลี่ยวเหงาตัวAเป็นของเรBา ใจของใคEมีC#mชีวิตเพื่อสู้..คืนวันG#mอันโหดร้ายคืAนที่ตัวกับใจBไม่ตรงกัE

    คืนนั้E7นคืนไหC#mน ใจแพ้ตัว B   คืนและวันอันน่Eากลัว ตัวแพ้ใจ C#m   ท่ามกลางแสงสีAศิวิไลซ์ F#m   อาจหลงทางไปไม่ยาBกเย็น

 E7   คืนนั้นคืนไหC#mน ใจเพ้อฝัน B   คืนและวันฝันไปE..ไกลลิบโลก C#m   ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอG#dim7ยแรงลมโบก F#m   พออับโชค ตกลงกลาBงทะเลใจ

E | E |E | E |

ทุกEชีวิตดิ้นรนค้นหC#mาแต่จุดหมายใจAในร่างกาBยกลับไม่เจEทุC#mกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจG#mนำพร่ำเพ้อAาหัวใจให้เจBอ ก็เป็นสุข

E | E |E | E |
E | C#m |A B | E |
C#m | G#m |A B | E |

** | *** | * |

ฉัC#mนเรียนรู้เพื่ออยู่..เพียงตัG#mวและจิตใจเป็Aนมิตรแท้ที่Bดีตลอดกาล..

E | E |E | E |คอร์ดเพลง ทะเลใจ แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ทะเลใจ แอ๊ด คาราบาวแม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา ตัวเป็นของเรา ใจของใคร มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน คืนนั้นคืนไหน ใจแพ้ตัว คืนและวันอันน่ากลัว ตัวแพ้ใจ ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์ อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก พออับโชค ตกลงกลางทะเลใจ ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย ใจในร่างกายกลับไม่เจอ ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ หาหัวใจให้เจอ ก็เป็นสุข ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาล