อยากพับแผ่นฟ้า

  ไม้เมือง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: พนา ณะวงค์วรรณ์

Em | Am |Em | Am |
F | C G/B Am |Dm G | C | C |

อยากพัCบ..แผ่นฟ้าเข้ามาสักครึ่Amให้ควาCม..คิดถึงไม่เหนื่อยเกินGไปในกาFรตามหา.. เธCอที่เคG/BยเคียงใกAmล้แต่วัDmนนี้อยู่ไกล..กันสุดสายGตา   F G

อยากเขีCยน..ถ้อยคำไว้บนก้อนเมAmเผื่อเธCอ..เกิดเหงาแล้วมองบนฟ้Gจะเห็Fนอักษร.. หัวใจCฉันเขีG/Bยนไว้ว่AmรักเธDmอ..เกินกว่Gาฟ้าเดียวบรรCยาย  C C7

ไม่ต้องพูFดสักคำG  ฉันคิCดว่าเธG/Bอ..ก็รู้Am..ว่าหัDmวใจที่เต้นอGยู่.. รักเธอCมากมายแค่ไหEไม่อยากย้ำFว่าคิดถึGง.. เพียงเธCอทุกลG/BมหายใAmแค่ฉัDmนลืมเธอไม่ได้G แม้ยามหลับCฝัน..    (G)

แต่พัCบ..แผ่นฟ้าเข้ามาไม่ได้Amไม่อาCจ..เผยใจบนเมฆก้อนนั้Gข้างกาFย..วันนี้.. ไม่มีCใครเคีG/Bยงข้างAmกันใครDmหนอ ใครกันGนะช่างเปลี่ยนCใจ

Em | Am |Em | Am |F G | Am |

** |

หากฟ้DmายังรักตะวัGน ฉันยังรักCเธอ

Dm G | C |คอร์ดเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง

เนื้อเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมืองอยากพับแผ่นฟ้าเข้ามาสักครึ่ง ให้ความคิดถึงไม่เหนื่อยเกินไป ในการตามหา เธอที่เคยเคียงใกล้ แต่วันนี้อยู่ไกลกันสุดสายตา อยากเขียนถ้อยคำไว้บนก้อนเมฆ เผื่อเธอเกิดเหงาแล้วมองบนฟ้า จะเห็นอักษร หัวใจฉันเขียนไว้ว่า รักเธอเกินกว่าฟ้าเดียวบรรยาย ไม่ต้องพูดสักคำ ฉันคิดว่าเธอก็รู้ ว่าหัวใจที่เต้นอยู่ รักเธอมากมายแค่ไหน ไม่อยากย้ำว่าคิดถึง เพียงเธอทุกลมหายใจ แค่ฉันลืมเธอไม่ได้ แม้ยามหลับฝัน แต่พับแผ่นฟ้าเข้ามาไม่ได้ ไม่อาจเผยใจบนเมฆก้อนนั้น ข้างกายวันนี้ ไม่มีใครเคียงข้างกัน ใครหนอ ใครกันนะช่างเปลี่ยนใจ หากฟ้ายังรักตะวัน ฉันยังรักเธอ