ยินดีที่ไม่รู้จัก

 25hours สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก 25hours

D# | Cm |A# | A# |

ไม่รู้ว่าเธD#อเป็นใคร  ไม่รู้ว่าGmฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลFmกความจริง..ของเรานั้นเป็นอย่างไรA#

สิ่งที่สำคัญD#ที่สุด  อาจไม่สำคัญGmเท่าไรเท่าวันที่เรFmา ได้เจอ ได้คุย ได้อยู่ใกล้กัA#

ให้เธอลืมโลGmกที่กว้างใหญ่ลืA#mมมันไปให้เหลือCแค่เพียงเราเก็บFทุกความสุข..ให้เหมือนวันสุดท้าA#ย..

ยินดีที่ไม่G#รู้จัก ไม่G#mรู้จักแค่Gmรู้ว่ารักก็พอCmใจแค่คำว่าไม่G#รู้จัก ไม่G#mรู้จักรัGmกเราก็ไม่ได้น้อCmยลงจริงไหมแค่Fmมีเธอใกล้ ๆA#  มันก็ใช่ที่สุดแล้D#

D# | Cm |A# | A# |

ปล่อยใจให้ล่อD#งลอยไป  ปล่อยตัวให้ทำGmตามใจปล่อยมันให้เป็Fmนไปเอง  ไม่ต้องคาดหวังอะไรA#

ไม่มีที่เรียD#กว่าผิด  ถ้าเราไม่คิGmดอะไรให้เธอได้ทำFmทุกสิ่ง..ที่เธอต้องการสักวัA#

* | ** |

Gm | Gm |A#m | C |F | F |A# | A# |

** | ** |คอร์ดเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก 25 hours

เนื้อเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก 25 hours ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่รู้ว่าโลกความจริง ของเรานั้นเป็นอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุด อาจไม่สำคัญเท่าไร เท่าวันที่เรา ได้เจอ ได้คุย ได้อยู่ใกล้กัน ให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่ ลืมมันไปให้เหลือแค่เพียงเรา เก็บทุกความสุข ให้เหมือนวันสุดท้าย ยินดีที่ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก แค่รู้ว่ารักก็พอใจ แค่คำว่าไม่รู้จัก ไม่รู้จัก รักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหม แค่มีเธอใกล้ๆ มันก็ใช่ที่สุดแล้ว ปล่อยใจให้ล่องลอยไป ปล่อยตัวให้ทำตามใจ ปล่อยมันให้เป็นไปเอง ไม่ต้องคาดหวังอะไร ไม่มีที่เรียกว่าผิด ถ้าเราไม่คิดอะไร ให้เธอได้ทำทุกสิ่ง ที่เธอต้องการสักวัน