แค่ฝัน

 กวาง กมลชนก ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ฝัน กวาง กมลชนก เขมะโยธิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุทธิพงษ์ วัฒนจังเรียบเรียง: นุติ เขมะโยธิน

รู้ตอนจGบ ตั้งแต่วันที่เริ่Amไม่มีทางD7เติมตัวฉันเข้าไปGในช่องว่าEmง..ระหว่าEงหัวใAmจ..ของเธCอ..กับใครคนนั้D

แต่ยัEmง..ดื้อดึBmง      ใครรู้C คงคิดDว่าดื้อรั้G ที่จริB7ง ฉันยอมรับมัEmน     ได้ฝัCน..ก็ยังD | Dดี

แค่อยากรักเธGอวันที่ยังมีลมหายใBmแค่อยากอยู่ใกAmล้ ได้ทำอะไรแบบทุกทีCmแค่อยากซึมซัGบ..อารมBmณ์แบบนี้Emที่ไม่CอยากมีกับใคD

แค่อยากเก็บนGาทีที่มีเธอเป็นทุกอย่Bmางแค่ขอมีเธAmอเป็นความหวังในหัวใCmต่อจากนั้Gน..จะเป็Bmนเช่นไEm C  ฉันจะไDม่บ่นเลG

ทุก ๆ อย่Gาง ไม่มีเงื่อนไขใAmฉันเต็มใD7จจะให้เธอทุกสิ่Gทุก ๆ บEmท..แห่งควEามรักจริAmถึงสุดท้าCยเป็นเพียงแค่ฝัD

* | ** | *** |

ต่อจากนั้Gนจะเป็D/F#นเช่นไEm C  ฉันจะไม่บ่นเลG | C Cm | Gย..คอร์ดเพลง แค่ฝัน กวาง กมลชนก เขมะโยธิน

เนื้อเพลง แค่ฝัน กวาง กมลชนก เขมะโยธินรู้ตอนจบ ตั้งแต่วันที่เริ่ม ไม่มีทางเติมตัวฉันเข้าไป ในช่องว่างระหว่างหัวใจ ของเธอกับใครคนนั้น แต่ยังดื้อดึง ใครรู้ คงคิดว่าดื้อรั้น ที่จริง ฉันยอมรับมัน ได้ฝันก็ยังดี แค่อยากรักเธอวันที่ยังมีลมหายใจ แค่อยากอยู่ใกล้ ได้ทำอะไรแบบทุกที แค่อยากซึมซับอารมณ์แบบนี้ ที่ไม่อยากมีกับใคร แค่อยากเก็บนาทีที่มีเธอเป็นทุกอย่าง แค่ขอมีเธอเป็นความหวังในหัวใจ ต่อจากนั้นจะเป็นเช่นไร ฉันจะไม่บ่นเลย ทุกๆอย่าง ไม่มีเงื่อนไขใด ฉันเต็มใจจะให้เธอทุกสิ่ง ทุกๆบทแห่งความรักจริง ถึงสุดท้ายเป็นเพียงแค่ฝัน ต่อจากนั้นจะเป็นเช่นไร ฉันจะไม่บ่นเลย