ดวงใจยังมีรัก

 The Possible สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงใจยังมีรัก The Possible เดอะ พอสซิเบิล

ฝากเวลA#า..วอนรำพัน..ข้ามคืนวันGmมาชิดใกล้รักที่รอCmน..แรมมาไกล..แค่ไหนD#เธอรู้ดีหวังว่าเธCmอ..ยังมีใจ..จดและจำFคำนี้ไว้

ดวงใจฉันรักCm | Fเธอ..ดวงใจฉันรักCm | Fเธอ

ครั้งนั้Cmนถ้าฉันได้รู้คงเคียFงคู่สุขสันต์เพียงแต่ฉัCmนกลับตัวและหัวใจFแต่ฉัCmนทำตัวเองให้ร้าFงแรมห่างไกลเลวแค่ไหCmนยอดชู้เธอคงจะรู้Fดี

แต่จะจากกันA#ไกลเพียงไรแต่ดวงใGmจมิเคยห่างรัก..ไม่เคCmยจะจืดจาง..ออกห่าD#งจากหัวใจขอเพียงเธCmอจงอย่าลืม..ถ้อยคำD# ๆ นี้ไปถึงตัวห่าCmงไกลอย่างไร แต่เธอโปรดรู้Fไว้

ดวงใจฉันรักเธCmรู้Fไว้ดวงใจฉันรักเธCmรู้Fไว้ดวงใจฉันรักเธCmรู้Fไว้ดวงใจฉันรักเCm | (F)ธอ

   ยังCmไม่ลืมเราเลว จนเธFออำลา   ยังติดตCmาดวงหน้าเธอมีน้ำตาคลF Cm  ไม่เคยกลับใจ ผิดแค่ไหFน ให้เธอท้อ   เพียงแค่ขอCmยอมรับเอาไว้ในโทษทัF

* | ** |

Cm | F |Cm | F |
Cm | F |Cm | F |

* | ** |คอร์ดเพลง ดวงใจยังมีรัก The Possible เดอะ พอสซิเบิล

เนื้อเพลง ดวงใจยังมีรัก The Possible เดอะ พอสซิเบิลฝากเวลาวอนรำพันข้ามคืนวันมาชิดใกล้ รักที่รอนแรมมาไกลแค่ไหนเธอรู้ดี หวังว่าเธอยังมีใจจดและจำคำนี้ไว้ ดวงใจฉันรักเธอ ดวงใจฉันรักเธอ ครั้งนั้นถ้าฉันได้รู้คงเคียงคู่สุขสันต์ เพียงแต่ฉันกลับตัวและหัวใจ แต่ฉันทำตัวเองให้ร้างแรมห่างไกล เลวแค่ไหนยอดชู้เธอคงจะรู้ดี แต่จะจากกันไกลเพียงไร แต่ดวงใจมิเคยห่างรัก ไม่เคยจะจืดจางออกห่างจากหัวใจ ขอเพียงเธอจงอย่าลืมถ้อยคำๆนี้ไป ถึงตัวห่างไกลอย่างไร แต่เธอโปรดรู้ไว้ ดวงใจฉันรักเธอ รู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอ รู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอ รู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอ ยังไม่ลืมเราเลว จนเธออำลา ยังติดตาดวงหน้าเธอมีน้ำตาคลอ ไม่เคยกลับใจ ผิดแค่ไหน ให้เธอท้อ เพียงแค่ขอยอมรับเอาไว้ในโทษทัน