เจ็บหนักวิทยา

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บหนักวิทยา เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

C# G#/C | A#m G# |F# | G# |
C# G#/C | A#m G#m |F# G# | C# |

ยืC#น..ปาดน้ำF#ตา..เข้าแถG#วเคารพธงชาA#mติย้อA#mนว่าเห็F#น..ภาพที่G#มันบาดหัวC#ใจอ้ายมาD#mสายบ่ทันG#แถวแล้วกะมีเขFmากอดแอวซ้อนA#mท้ายแล้วเป็นหยัF#งตอนน้องไลน์ไป ให้มาG#ฮับคือบอกว่าย่านมาบ่ทัA#m

เสีA#mยงเพลงชาG#ติ.. จบF#ลงไปC#เสีD#nยงฮ้องไห้F#..ดังขึ้นแทG#นตอนนั้น.. G#

เบิ่งตารางเรีC#ยน  คาบแรกเป็G#/CนพลศึกษA#mแต่ต้องได้เรีG#mยนเจ็บหนักวิทยF#กะย้อนว่G#า..อ้ายมาตั๋วC#กันเทิงเรีF#ยน เทิงฮ้องไห้ไF#mวิชานี้Fmจั่งแม่นทรมาA#mแนมบ่เห็D#mนเลยทางสิผ่าน..G#อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บC#คัก

 D#m  ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาA#mสตร์ที่ว่ามันยาก   บ่ได้ใกล้F#วิชาเจ็บหนัก..เลยจักG#อัน

 F#  อ้ายเฮ็ดน้องเจ็บคัก C# ตั๋วให้ฮักแล้วกะจากลา F#  อ้ายเตะใจน้องเข้าป่าต่อหน้าหD#/Gมู่   ต่อหน้าครูประจำชั้G#น..

C# G#/C | A#m G# |F# | G# |
C# G#/C | A#m G#m |F# G# | C# |

* | ** | ** |

บ่มีติD#m วิชาอ้ายฮักน้องบ่อยG#ากเรียน..เจ็บหนักวิทC#ยา..คอร์ดเพลง เจ็บหนักวิทยา เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง เจ็บหนักวิทยา เบลล์ นิภาดายืนปาดน้ำตาเข้าแถวเคารพธงชาติ ย้อนว่าเห็นภาพที่มันบาดหัวใจ อ้ายมาสายบ่ทันแถว แล้วกะมีเขากอดแอวซ้อนท้าย แล้วเป็นหยังตอนน้องไลน์ไป ให้มาฮับ คือบอกว่าย่านมาบ่ทัน เสียงเพลงชาติ จบลงไป เสียงฮ้องไห้ดังขึ้นแทนตอนนั้น เบิ่งตารางเรียน คาบแรกเป็นพลศึกษา แต่ต้องได้เรียนเจ็บหนักวิทยา กะย้อนว่าอ้ายมาตั๋วกัน เทิงเรียน เทิงฮ้องไห้ไป วิชานี้จั่งแม่นทรมาน แนมบ่เห็นเลยทางสิผ่าน อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บคัก ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ที่ว่ามันยาก บ่ได้ใกล้วิชาเจ็บหนักเลยจักอัน อ้ายเฮ็ดน้องเจ็บคัก ตั๋วให้ฮักแล้วกะจากลา อ้ายเตะใจน้องเข้าป่าต่อหน้าหมู่ ต่อหน้าครูประจำชั้น บ่มีติ วิชาอ้ายฮัก น้องบ่อยากเรียนเจ็บหนักวิทยา