หนาว เหงา หวง เหม่อ

 ไอน้ำ สตริง คิดถึง อินเลิฟ ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนาว เหงา หวง เหม่อ ไอน้ำ
สังกัดค่าย: RS

C Am | F G |C Am | F F# G |

 C อยู่ทางนี้Am..  ทุกFนาทีคิดถึงGเธอ C อยากจะเจAmอ..  ทำFไมเธอหายหน้Gาไป.. C อยู่ที่ไหAmน... แล้Fวคิดถึงฉันบ้าGงหรือเปล่า

C Am | F F# G |

 C ห่างกันไAmป..  ใจFของฉันก็เลื่อGนลอย C ได้แต่คอยAm..  คอFยให้เธอนั้นคืนGมา.. C กลับมาหAmา..  แล้FวเธอยังรักฉันGหรือเปC Amล่า..  อย่าปล่อFยให้ฉันเป็Gนอย่างงี้

 C  ฉันหนAmาว.. เลยอยาFกจะกอดเธอเหลืGอเกิน C  ฉันเหAmงา.. เลยคิดFถึงทุกคืนGนะ C  ฉันหวAmง.. เลยไม่Fอยากให้ใคGรใกล้เธอ.. C  ฉันเหม่Amอ.. ก็เพราFะฉันรักเธGอ(จนหมดใจ)

C Am | F G |C Am | F F# G |

 C ส่งข่าวมAmา..  ช่วFยโทรหาก็ยังGดี.. C เงียบอย่างนี้Am..   ฉัFนใจคอไม่ดีGเลย C อย่าทำเฉAmย..  ก็FเธอยังรักฉัGนหรือเปC Amล่า..  อย่าปล่Fอยให้ฉันเป็Gนอย่างงี้

** |

C Am | F G |C Am | F F# G |

** | ** |

C Am | F G |C Am | F F# G | C |คอร์ดเพลง หนาว เหงา หวง เหม่อ ไอน้ำ

เนื้อเพลง หนาว เหงา หวง เหม่อ ไอน้ำอยู่ทางนี้ ทุกนาทีคิดถึงเธอ อยากจะเจอ ทำไมเธอหายหน้าไป อยู่ที่ไหน แล้วคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า ห่างกันไป ใจของฉันก็เลื่อนลอย ได้แต่คอย คอยให้เธอนั้นคืนมา กลับมาหา แล้วเธอยังรักฉันหรือเปล่า อย่าปล่อยให้ฉันเป็นอย่างงี้ ฉันหนาว เลยอยากจะกอดเธอเหลือเกิน ฉันเหงา เลยคิดถึงทุกคืนนะ ฉันหวง เลยไม่อยากให้ใครใกล้เธอ ฉันเหม่อ ก็เพราะฉันรักเธอจนหมดใจ ส่งข่าวมา ช่วยโทรหาก็ยังดี เงียบอย่างนี้ ฉันใจคอไม่ดีเลย อย่าทำเฉย ก็เธอยังรักฉันหรือเปล่า อย่าปล่อยให้ฉันเป็นอย่างงี้