หน่วง

 Room39 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน่วง Room39
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย โกสิยพงษ์เรียบเรียง: บอย โกสิยพงษ์สังกัดค่าย: LOVEiS

Csus2 Bm7 | Am7 |
Csus2 Bm7 | F Dsus4 |

 Csus2  ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้Bm7มเข้ามาทักทาย Am7  ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นส่งสายตGาเข้ามาหาBm7กัน Csus2  ทำให้ฉันนั้นแทบจะขึ้นสวรรค์ Bm7  ทั้งที่ยังยืนอยู่ตรงAm7นั้น   แทBm7บจะขึ้นสวรรค์ทั้งที่ยืนอยู่

 Csus2  ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสีBm7ยงและทุกข้อความ Am7  ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถาGมและเป็นห่วBm7งฉัน Csus2  ทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้น Bm7  ดิ้นตายอยู่ตรAm7งนั้น

แต่ติดที่ฉัCmaj7น..นั้นไBm7ม่ใช่เพียAm7งคนเดียวที่ได้รัCmaj7บ..ท่าทีBm7..ที่แสนดีFเหล่านั้Dsus4

มันจึงเป็นความรัCmaj7ก..ที่ไม่ถึงBm7กับสุขเป็นความทุAm7กข์..ที่ไม่ถึGงกับเศร้า  Bm7เป็นความรัCmaj7ก..ที่ทั้งซึ้Bm7งทั้งเหงาอยู่ด้วยAm7กันจึBm7งเป็นความรัCmaj7ก..ที่มาพร้อBm7มความอึดอัดและเป็นความรัAm7กที่ไม่เคยเห็นภาGพชัด ๆ สักวันBm7 Cmaj7  มีแค่ควาBm7มรู้สึกครึ่ง ๆF กลาง ๆ   ข้างในใจDsus4ของฉันเพีDยง..คนเดีG | Gยว

 Csus2  ทุก ๆ ครั้งที่มือของเรานั้นได้Bm7มาสัมผัส Am7  ทุก ๆ ครั้งที่เธอนั้นบอกความลัGบให้ฉันฟังBm7 Csus2  รู้ไหมว่าหัวใจของฉัน.. Bm7  นั้นแทบละลายอยู่ตรAm7งนั้น    Bm7

* |

มันจึงเป็นความรัCmaj7ก..ที่ไม่ถึงBm7กับสุขเป็นความทุAm7กข์..ที่ไม่ถึGงกับเศร้า  Bm7เป็นความรัCmaj7ก..ที่ทั้งซึ้Bm7งทั้งเหงาอยู่ด้วยAm7กันจึBm7งเป็นความรัCmaj7ก..ที่มาพร้อBm7มความอึดอัดและเป็นความรัAm7กที่ไม่เคยเห็นภาGพชัด ๆ สักวันBm7 Cmaj7  มีแค่ควาBm7มรู้สึกครึ่ง ๆF กลาง ๆ   ข้างในใDsus4จของฉันเพียงผู้เดีDยว

 A#maj7  ฉันไม่รู้..ระหว่างเรานั้Cนคืออะไร A#maj7  และไม่รู้..ต้องเป็นอย่างนี้C..   ไปอีกนานแค่ไหDsus4 | Dน..

** | ** |

อึดอัดในใจFของตัวฉัEmนเพียงผู้เดีDsus4ยว   แCmaj7ค่..    คBm7น..  เดีAm7ยว..คอร์ดเพลง หน่วง Room39

เนื้อเพลง หน่วง Room39ทุกๆครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทาย ทุกๆครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากัน ทำให้ฉันนั้นแทบจะขึ้นสวรรค์ ทั้งที่ยังยืนอยู่ตรงนั้น แทบจะขึ้นสวรรค์ทั้งที่ยืนอยู่ ทุกๆครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความ ทุกๆครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถามและเป็นห่วงฉัน ทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้น ดิ้นตายอยู่ตรงนั้น แต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียว ที่ได้รับท่าทีที่แสนดีเหล่านั้น มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้า เป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกัน จึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัด และเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆสักวัน มีแค่ความรู้สึกครึ่งๆกลางๆข้างในใจของฉันเพียงคนเดียว ทุกๆครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัส ทุกๆครั้งที่เธอนั้นบอกความลับให้ฉันฟัง รู้ไหมว่าหัวใจของฉัน นั้นแทบละลายอยู่ตรงนั้น มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้า เป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกัน จึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัด และเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆสักวัน มีแค่ความรู้สึกครึ่งๆกลางๆข้างในใจของฉันเพียงผู้เดียว ฉันไม่รู้ระหว่างเรานั้นคืออะไร และไม่รู้ต้องเป็นอย่างนี้ ไปอีกนานแค่ไหน อึดอัดในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียว แค่ คน เดียว