แผ่เมตตา

 Wonderframe แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แผ่เมตตา WONDERFRAME
เนื้อร้อง/ทำนอง: WONDERFRAMEเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Gamer Vaderสังกัดค่าย: UNICORNติดต่องานแสดง: 0961919695

เก็บแรงไว้Cไปแผ่เมตตGาให้เธอดีAmกว่า   Fคนแบบนี้C ยิ่งพูดเท่าไหGร่ ยิ่งเสียเวลAmาด่า   FคนของฉัCนที่โดนแย่งไปGได้ไปแล้Amว จงไปให้ไกFล  ไม่ได้เสียD7ใจแค่กรวดน้ำF..อวEmยพร.Dm.   (ขอใGห้โชคCดี)    (E)

 Am   เห็นเธอคุยกับเขFาทุกวัน C   แต่เธอบอกว่าเป็G/Bนแค่เพื่อนกัน Am   เชื่อใจ ก็เลยเชื่Fอแบบนั้น    ไม่คิCดว่ามีG/Bอะไร

 Am   แต่ใคร ๆ ก็บอFกให้รู้ C   ว่าเห็นเธอกับเขG/Bาเดินด้วยกันอยู่ Am   แค่มองก็พอFจะรู้    ไม่ใช่Cแค่เพื่อนที่เธG/Bอคิด

เพื่อAmนจริง ๆ เธอบอกแค่เพื่อFนจริง ๆแต่หยอกล้Cอพูดคุยแบบเป็นแฟG/Bนทุกสิ่งเพื่อAmนจริง ๆ เธอบอกแค่เพื่อFนจริง ๆแต่สุดท้าCยเธอก็ทิ้งฉันไG/B

** |

เวลAmาเธออยู่กับฉันเธอก็แอบแชทFแล้วกดปิดแจ้งเตือนที่เธอCแอบคุยกับเขานี่คุยหลายวัG/Bนหรือคุยมาหลายเดือน

หลัง ๆAm หายไปทุกวันออกไปทุกวัFน แล้วบอกไปกับเพื่อนทิ้งฉันCให้นั่งเหงาใจทุรนทุราG/Bยอยู่กับคำเตือน

ว่าเธAmอไปด้วยกันทุกวันทำกับเขFาเหมือนเป็นคนสำคัญไอคนCที่มาก่อนอย่างฉัน จะต้องพูG/Bดต้องคิดยังไง

ให้พูAmดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนกัFนตัวฉันเข้าใจคงดูCโง่ไปใช่ไหม.. ที่ไปเชื่G/Bอคำโกหกเธอ

* | ** |

ไม่ได้เสีD7ยใจแค่กรวดน้ำF..อวEmยพร.Dm.     ให้คนGไม่รักCดี..คอร์ดเพลง แผ่เมตตา WONDERFRAME

เนื้อเพลง แผ่เมตตา WONDERFRAMEเก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า คนแบบนี้ ยิ่งพูดเท่าไหร่ ยิ่งเสียเวลาด่า คนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้ว จงไปให้ไกล ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวยพร (ขอให้โชคดี) เห็นเธอคุยกับเขาทุกวัน แต่เธอบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกัน เชื่อใจ ก็เลยเชื่อแบบนั้น ไม่คิดว่ามีอะไร แต่ใครๆก็บอกให้รู้ ว่าเห็นเธอกับเขาเดินด้วยกันอยู่ แค่มองก็พอจะรู้ ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เธอคิด เพื่อนจริงๆเธอบอกแค่เพื่อนจริงๆแต่หยอกล้อพูดคุยแบบเป็นแฟนทุกสิ่ง เพื่อนจริงๆเธอบอกแค่เพื่อนจริงๆแต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป เวลาเธออยู่กับฉัน เธอก็แอบแชทแล้วกดปิดแจ้งเตือน ที่เธอแอบคุยกับเขา นี่คุยหลายวันหรือคุยมาหลายเดือน หลังๆหายไปทุกวัน ออกไปทุกวัน แล้วบอกไปกับเพื่อน ทิ้งฉันให้นั่งเหงาใจ ทุรนทุรายอยู่กับคำเตือน ว่าเธอไปด้วยกันทุกวัน ทำกับเขาเหมือนเป็นคนสำคัญ ไอคนที่มาก่อนอย่างฉัน จะต้องพูดต้องคิดยังไง ให้พูดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนกันตัวฉันเข้าใจ คงดูโง่ไปใช่ไหม ที่ไปเชื่อคำโกหกเธอ ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวยพร ให้คนไม่รักดี