ไปเลย

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไปเลย T_T ทีที

A#m | A#m7 |
A#m | F# |G# | A#m |

รู้ซึ้งดีA#m เธอจะไป  รู้ซึ้งดีF# เธอหมดใจหัวใจG#.. ฉันก็แหลกสลC# Fาย

ฉันรู้F#ตัวดี..ว่าไม่G#มีทาง..ที่Fmจะเหนี่ยวรั้งเธA#mอไว้ได้ควาF#มพอใจของเธอคือการเลิกG#รา

ฉันคงมีA#mเพียงอย่างเดียวแค่ทางเดีF#ยว ทำจิตใจห้ามใG#จ.. ไม่ให้มันไหC# Fลมา

เก็บควาF#มรู้สึก..ลึก ๆG# ในใจไม่อยFmากให้เธอ..ต้องเห็A#mนน้ำตารู้F#ดีว่า.. มันไม่มีความหมG#าย

อยากจะไA#mป เธอก็ไปเลยไม่ต้องหัD#mนมองกลับมาไม่ต้องทำG#..สายตาที่สงสาC#รกัน  FอยากจะไA#mป เธอก็ไปเลยอย่ามาเสีD#mยเวลากับฉันก่อนที่ฉัG#น.. จะกลั้นน้ำตาไม่อA#mยู่..

A#m | G# | A#m |

A#m | D#m |G# | C# F |
A#m | D#m |F# G# | A#m |

* | ** |

A#mป เธอก็ไปเลย ไม่ต้องหัD#mนมองกลับมาไม่ต้องทำG#..สายตาที่สงสาC#รกัน  FอยากจะไA#mป เธอก็ไปเลยอย่ามาเสีD#mยเวลากับฉันก่อนที่ฉัG#น.. จะกลั้นน้ำตาไม่A#m | A#mอยู่..ไปเลย T_T ทีที