ผัวมา

 กุ้ง สุภาพร หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผัวมา กุ้ง สุภาพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชิพ สวรรค์นาเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านอกอัดเสียงโปรดิวเซอร์: โชคชัย ศิลารักษ์สังกัดค่าย: ลายไทยเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978, 0863652529

Gm | A# |A# | Gm |D | D |

Dm | Gm |Dm | Dm |
C | C |Gm | Gm |
A# | A# Dm |Gm | Gm | Gm |

เสีGmยงปืนยิงขึ้นฟ้Gmเป็นสัญญาณว่A#า..ฮักเฮาต้องGmจบเมื่Gmอผัวน้องมาพA#บ..ความชั่Cmว..ที่เฮาไDm | Dmด้ทำ

รีสอร์ทจะลุกเป็นไGmบ่น้องกะอ้าGmย..ต้องตายชดใช้CmกรรมยอมรัGmบทุกการกระทำA# และจำFนนต่อหลักฐF | Fาน

ย้อนความมีแฮGmง..บ่แบ่FงและปราณีGm A# Am Gmไผมีผัวกะยังชั่วไGmด้  จั่งใGmด๋กะหนีบ่Dm | Dmทันกะย้อนน้องเหGmงา กะเทิงว่าเขGmามีใจตCm | GmรงกันจึงเกิดความสัมพัA#นธ์..ลับ ๆF แต่ฟ้าA#กะเห็A# | Gm

สิหลีกเว้Gmนทางใด๋น้อแม่สิหลีกเว้นทางใด๋น้อแม่ผัวโตเป็น ๆ แท้ ๆ เพิ่นมาแล้วเอาเรื่องเฮาอุกอั่งเอ้า สิรอดสิเฮดจั่งใด๋บาปบุญยุคออนไลน์ ส่างไวแท้น้อนี้

แก้โGmตไปตี้ ตอนแก้ผ้A#เขาสิฆ่A#าเฮาถิ่มแม่นทั้งสGmองเหตุผGmลฟังบ่ขึ้นดอกรับCmรองจั่งใดน้อFงกะยอมทุกประกาDm

ทันใGmดผัวก็พังประตูห้A#องเอาปืนจ้A#องขมับ น่าสงสาGmถามว่าสูGmเอากันโดนไป่ ความสัมCmพันธ์น้องเลยกลั้FนหายใจตอบไDm | Dm | Gmปว่า..

ถ้าอ้ายนี่Gmเป็นสามีที่ดีน้อโอ้ยถ้าอ้ายนี่..เป็นผัวที่ดีน่อคงสิบ่พบพ้อ..จั่งซี่ดอกแน่นอนลองคิดย้อน..ว่าอ้ายเฮ็ดดอกอีหยังเคยมาดูแล ลูกเมียอยู่บ่อ้าย

เทิงตีฮ้Gmาย เฮ็ดดีกะป้อยด่ากินสุราเมาปิ้น บ่วายเว้นแต่ละวันเป็นอ้ายนั้น..สิทนอยู่ดอกแนวใด๋น้องไหว้ขอชีวิต อย่าเฮ็ดเลยดอกคนนี้

ผัวมGmา ผัวมา ก็ดีแล้A#สิได้มีแนA#วแจ่มแจ้งกะเสียGmทีผัวมGmา ผัวมา จะได้รู้A#ว่าชีวิตคู่A#ของเฮามันยากอีหGmลี

กะน้องมันเคีGmยว น้องมันชั่ว มันบ่ดีCmแนปืนมาFพี้ อย่าไDmปเฮ็ดเขGmมาฆ่าน้อFงนี้ อย่าDm Gmไป..      เฮ็ดเขา

F Dm | Gm |F Dm | Gm |

เอาโตเข้Gmาไปบังกระสุนของพี่โอ้ยเอาโตเข้าไปบังกระสุนของพี่ให้มีสติตั้ง คิดยั้งแม่นชั่วคราวยอม ๆ เจ้า ผิดคักที่ทำไปนอ้งผิดที่แต่งกับชาย.. ที่บ่เป็นน้อคนแท้..

Dm | Gm | Dm | Dm | C | C | Gm | Gm |
A# | A# Dm | Gm | Gm | Gm |คอร์ดเพลง ผัวมา กุ้ง สุภาพร

เนื้อเพลง ผัวมา กุ้ง สุภาพรเสียงปืนยิงขึ้นฟ้า เป็นสัญญาณว่าฮักเฮาต้องจบ เมื่อผัวน้องมาพบความชั่วที่เฮาได้ทำ รีสอร์ทจะลุกเป็นไฟ บ่น้องกะอ้ายต้องตายชดใช้กรรม ยอมรับทุกการกระทำ และจำนนต่อหลักฐาน ย้อนความมีแฮงบ่แบ่งและปราณีไผ มีผัวกะยังชั่วได้ จั่งใด๋กะหนีบ่ทัน กะย้อนน้องเหงา กะเทิงว่าเขามีใจตรงกัน จึงเกิดความสัมพันธ์ลับๆแต่ฟ้ากะเห็น สิหลีกเว้นทางใด๋น้อแม่ สิหลีกเว้นทางใด๋น้อแม่ ผัวโตเป็นๆแท้ๆเพิ่นมาแล้วเอาเรื่องเฮา อุกอั่งเอ้า สิรอดสิเฮดจั่งใด๋ บาปบุญยุคออนไลน์ ส่างไวแท้น้อนี้ แก้โตไปตี้ ตอนแก้ผ้า เขาสิฆ่าเฮาถิ่มแม่นทั้งสอง เหตุผลฟังบ่ขึ้นดอกรับรอง จั่งใดน้องกะยอมทุกประการ ทันใดผัวก็พังประตูห้อง เอาปืนจ้องขมับ น่าสงสาร ถามว่าสูเอากันโดนไป่ ความสัมพันธ์ น้องเลยกลั้นหายใจตอบไปว่า ถ้าอ้ายนี่เป็นสามีที่ดีน้อ โอ้ยถ้าอ้ายนี่เป็นผัวที่ดีน่อ คงสิบ่พบพ้อจั่งซี่ดอกแน่นอน ลองคิดย้อนว่าอ้ายเฮ็ดดอกอีหยัง เคยมาดูแล ลูกเมียอยู่บ่อ้าย เทิงตีฮ้าย เฮ็ดดีกะป้อยด่า กินสุราเมาปิ้น บ่วายเว้นแต่ละวัน เป็นอ้ายนั้นสิทนอยู่ดอกแนวใด๋ น้องไหว้ขอชีวิต อย่าเฮ็ดเลยดอกคนนี้ ผัวมา ผัวมา ก็ดีแล้ว สิได้มีแนวแจ่มแจ้งกะเสียที ผัวมา ผัวมา จะได้รู้ ว่าชีวิตคู่ของเฮามันยากอีหลี กะน้องมันเคียว น้องมันชั่ว มันบ่ดี แนปืนมาพี้ อย่าไปเฮ็ดเขา มาฆ่าน้องนี้ อย่าไป เฮ็ดเขา เอาโตเข้าไปบังกระสุนของพี่ โอ้ยเอาโตเข้าไปบังกระสุนของพี่ ให้มีสติตั้ง คิดยั้งแม่นชั่วคราว ยอมๆเจ้า ผิดคักที่ทำไป นอ้งผิดที่แต่งกับชาย ที่บ่เป็นน้อคนแท้