ตัวช่วย

 L.กฮ. สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัวช่วย L.กฮ.
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

ก็เธอมันง่าCmยเกินไป ฉันเพียGmงจะบอกว่าเธFmอถูกหลอก เข้าใจD#ไหมก็เธอมันคิCmดไปเอง..ว่าเธGmอน่ะเด็ดก็เลยFmต้องโดน...ต่อไปD#

Cm | Gm |Fm | D# |
Cm | Gm |Fm | D# |

เธCmอรักเขาที่สุด แต่เขGmาไม่คิดจะหยุดสิ่งที่เธFmอต้องการคือหัวD#ใจแต่เขCmาไม่ใช่คนดี แค่มGmาขอทางไปทีที่เธอขFmอความรัก คงมากD#ไป

แค่มCmาเที่ยวเดียวก็จบ แค่พGmบเดี๋ยวเดียวก็จากเธอจะมFmาอะไรอะไรให้วุ่นD#วายแค่คCmบแค่เพียงผ่าน ๆ แค่คGmบให้ลืมวันวานแค่คFmบไม่เคยลึกซึ้งถึงหัวใจD#

** | ** |

เขาบอCmกเธอว่ารัก เธอก็มือไม้อ่อนเขาแค่บอGmกว่าคิดถึง เพราะอยากดึงเธอมานอนเขาไม่เคFmยคิดจะรัก คิดจะพักหรอกบังอรคนอย่างเธอD#มันมีค่าแค่บนที่นอน

ความรัCmกก็อย่างเงี๊ยะ ความเจ็บประมาณเนี๊ยะแล้วเธGmอจะทนได้ยังไงกันล่ะเนี๊ยะคนที่ได้Fmเขาก็ไป เขาก็หายแล้วป่านนี้แล้วสักวันD#เธอจะรู้ คนบางคนน่ะมันเหี๊ยะ

ฉัCmนมาบอกเธอว่าความรักมันน่ากลัวไม่ได้พูGmด ไม่ได้บอก ว่าทุกคนเป็นคนชั่วแค่เพียFmงจะบอกให้เธอ ระวังเนื้อ ระวังตัวเผื่อสักวันD#เธอจะตกเป็นเครื่องมือของคนชั่ว

ฉัCmนไม่ได้บ่น ไม่ได้ด่า ไม่ได้ว่าแต่ทุกครั้Gmงที่เผลอตัว ให้เธอนึกถึงใบหน้าพ่อของเธFmอ แม่ของเธอ มองเธอมีคุณค่าอย่าให้ใคD#รคนอื่นมองเธอว่าไร้ค่า

* | ** |

เธออย่าเข้าข้าCmงตัวเอง ฉันเพียGmงจะบอกว่าเธFmอถูกหลอกเข้าใจD#ไหมถ้าเธอเข้าข้าCmงตัวเองว่าเธGmอน่ะเด็ดไม่งั้Fmนก็โดน...กลับไปD#..

Cm | Gm | Fm | D# | ( x2 )คอร์ดเพลง ตัวช่วย L.กฮ.

เนื้อเพลง ตัวช่วย L.กฮ.ก็เธอมันง่ายเกินไป ฉันเพียงจะบอก ว่าเธอถูกหลอก เข้าใจไหม ก็เธอมันคิดไปเองว่าเธอน่ะเด็ด ก็เลยต้องโดนต่อไป เธอรักเขาที่สุด แต่เขาไม่คิดจะหยุด สิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ แต่เขาไม่ใช่คนดี แค่มาขอทางไปที ที่เธอขอความรัก คงมากไป แค่มาเที่ยวเดียวก็จบ แค่พบเดี๋ยวเดียวก็จาก เธอจะมาอะไรอะไรให้วุ่นวาย แค่คบแค่เพียงผ่านๆแค่คบให้ลืมวันวาน แค่คบไม่เคยลึกซึ้งถึงหัวใจ เขาบอกเธอว่ารัก เธอก็มือไม้อ่อน เขาแค่บอกว่าคิดถึง เพราะอยากดึงเธอมานอน เขาไม่เคยคิดจะรัก คิดจะพักหรอกบังอร คนอย่างเธอมันมีค่าแค่บนที่นอน ความรักก็อย่างเงี๊ยะ ความเจ็บประมาณเนี๊ยะ แล้วเธอจะทนได้ยังไงกันล่ะเนี๊ยะ คนที่ได้เขาก็ไป เขาก็หายแล้วป่านนี้ แล้วสักวันเธอจะรู้ คนบางคนน่ะมันเหี๊ยะ ฉันมาบอกเธอว่าความรักมันน่ากลัว ไม่ได้พูด ไม่ได้บอก ว่าทุกคนเป็นคนชั่ว แค่เพียงจะบอกให้เธอ ระวังเนื้อ ระวังตัว เผื่อสักวันเธอจะตกเป็นเครื่องมือของคนชั่ว ฉันไม่ได้บ่น ไม่ได้ด่า ไม่ได้ว่า แต่ทุกครั้งที่เผลอตัว ให้เธอนึกถึงใบหน้า พ่อของเธอ แม่ของเธอ มองเธอมีคุณค่า อย่าให้ใครคนอื่นมองเธอว่าไร้ค่า เธออย่าเข้าข้างตัวเอง ฉันเพียงจะบอก ว่าเธอถูกหลอกเข้าใจไหม ถ้าเธอเข้าข้างตัวเองว่าเธอน่ะเด็ด ไม่งั้นก็โดนกลับไป