วะวาบ

 เนสกาแฟ ศรีนคร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วะวาบ เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: แมว แม่ลูกอ่อนเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |

บ่ได้งึC#mด บ่ได้โง่ บ่ได้เหงC#mาพอตายก็ตามสบาBย หากอ้ายสิไปนำเขC#mปล่อยถิ่มโลC#mด บ่เป็นหยัง บ่ต้องห่วC#mงฮักเฮาให้ลืมคนเก่Bา บ่ได้บังคับใB

กะฮักกันโลC#mด ฮักกันสา ขอให้มีC#mแฮงหลายฮักกันให้ตาBย ขอให้มีความสุC#mกะดีคือกัC#mน เลิกกันสา บ่ต้องมC#mาอั่งอุกบ่ต้องทนทุกBข์..อยู่กับคนหลายใB | Bจ..

มันวะวาบไปเลAยทีเดียวมื้อนี้AกะเลิกกันเสียทีC#m  บ่มีติดค้C#mางจากที่เคยทุ่มเทF#mให้อ้ายสุอย่F#mางสิได้เซาเมือยละเนBาะ ตอนเฮาเลิกร้าB

กะวะวาบกันเลยAทีเดียวตอนนี้Aมันโล่งใจสักทีC#m เสรีกลับC#mมาเลิกกันใหม่ ๆF#m  อาจมีน้ำตF#mย้อนว่าอ้ายอยากลBา กะบ่เป็นหB | Bยัง..มันวะวาบหัวใE | Eจ..

บ่ได้เคีC#mยด บ่ได้ขม บ่ได้แค้C#mนให้ไผพอใจสิไปB กะบ่ได้ห้ามกัC#mบ่โทษเขC#mา บ่โทษอ้าย บ่โทษไC#mผทั้งนั้นคันเซาฮักกัBน สิรั้งไว้เฮ็ดหยัB

* | ** | *** |

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |

** | *** | ** | *** |

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B |
A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |B | B | E |คอร์ดเพลง วะวาบ เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง วะวาบ เนสกาแฟ ศรีนครบ่ได้งึด บ่ได้โง่ บ่ได้เหงาพอตาย ก็ตามสบาย หากอ้ายสิไปนำเขา ปล่อยถิ่มโลด บ่เป็นหยัง บ่ต้องห่วงฮักเฮา ให้ลืมคนเก่า บ่ได้บังคับใจ กะฮักกันโลด ฮักกันสา ขอให้มีแฮงหลาย ฮักกันให้ตาย ขอให้มีความสุข กะดีคือกัน เลิกกันสา บ่ต้องมาอั่งอุก บ่ต้องทนทุกข์อยู่กับคนหลายใจ มันวะวาบไปเลยทีเดียวมื้อนี้ กะเลิกกันเสียที บ่มีติดค้าง จากที่เคยทุ่มเทให้อ้ายสุอย่าง สิได้เซาเมือยละเนาะ ตอนเฮาเลิกร้าง กะวะวาบกันเลยทีเดียวตอนนี้ มันโล่งใจสักที เสรีกลับมา เลิกกันใหม่ๆอาจมีน้ำตา ย้อนว่าอ้ายอยากลา กะบ่เป็นหยัง มันวะวาบหัวใจ บ่ได้เคียด บ่ได้ขม บ่ได้แค้นให้ไผ พอใจสิไป กะบ่ได้ห้ามกัน บ่โทษเขา บ่โทษอ้าย บ่โทษไผทั้งนั้น คันเซาฮักกัน สิรั้งไว้เฮ็ดหยัง