ไว้ใจได้กา

 ลานนา คัมมินส์ ไว้ใจได้กา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไว้ใจได้กา ลานนา คัมมินส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชนะ เสวิกุลเรียบเรียง: พนเทพ สุวรรณะบุณย์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D# | A# F/A Gm |Cm F | A# |

แต่ก่อนแต่ไรA# ไปแอ่วตางใด๋กัDmเฮาก็ไปโตยกัD#น ตึงวันแสFนม่วนใจA#พอพD#บ ฮู้จักสาFวชาวกรุA#งบ่เต้F/Aาใด Gmอ้ายก็ไCmปเอาอกเอาใC7จแต่เขFา  A#

แค่เพียงบ่เมิA#น เชื่อกำเปิ้นแล้วกDmฮู้จักเพียงหน้าตD#า  ฮู้ใจเปิ้Fนหรือเปล่A#ตึD#งวันเปิ้นมีF..ป้อจA#ายมาคF/Aอยเฝ้Gmเป็นจะอี้Cmแล้วคงบ่ดีFไปไว้ใจA#

เคFยกินผักกาดจอ บ่เคFยกินพิซซ่าหาGmกว่าลงต๊องจะยะจะใDmเปิ้Fนบ่ไจ้คนเมือง บ่เมิFน หากเปิ้นลาไกลอ้าD#ยจะอู้จะได้บ่ออF

ก็บ่ได้หวA#ง ทวงอะหยังวุ่นวาDmเป็นแต่เพียงเสียดาD#ย ข้ากลัวอ้าFยโดนหลA#อกเปิ้D#นกึ้ดกับอ้าFยจะไดA#  ก็บ่F/A..บอกC/Eเป็นจะอี้Cmแล้วอ้ายจะไว้Fใจได้กA#

D# | A# F/A Gm |Cm F | A# Bsus4 A# |
D# | A# F#m Gm |Cm F | A# |

ปากแดง ๆA# จะไว้ใจได้กA#หน้าสวย Fๆ จะไว้ใจได้กA#แก้มขาว A#ๆ จะไว้ใจได้กA#ตาหวาน ๆF จะไว้ใจได้กA#

ใส่เอวลอA#ย จะไว้ใจได้กA#นุ่งสั้น ๆF จะไว้ใจได้กA#อยู่เมืองไกA#ล จะไว้ใจได้กA#บ่ไจ้ข้าเจ้Fา จะไว้ใจได้กA#

ปากแดง ๆA# จะไว้ใจได้กA#หน้าสวย Fๆ จะไว้ใจได้กA#แก้มขาว A#ๆ จะไว้ใจได้กA#ตาหวาน ๆF จะไว้ใจได้กA#

ใส่เอวลอA#ย จะไว้ใCmจได้กDmนุ่Cmงสั้น ๆA# จะไว้ใจFได้กA#อยู่เมืองไกA#ล จะไว้ใCmจได้กDmบ่ไจ้Cmข้าเจ้A#า จะไว้Fใจได้กA#

A# G# | Gm F# | F | F | A# |คอร์ดเพลง ไว้ใจได้กา ลานนา คัมมินส์

เนื้อเพลง ไว้ใจได้กา ลานนา คัมมินส์แต่ก่อนแต่ไร ไปแอ่วตางใด๋กัน เฮาก็ไปโตยกัน ตึงวันแสนม่วนใจ พอพบ ฮู้จักสาวชาวกรุงบ่เต้าใด อ้ายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขา แค่เพียงบ่เมิน เชื่อกำเปิ้นแล้วกา ฮู้จักเพียงหน้าตา ฮู้ใจเปิ้นหรือเปล่า ตึงวันเปิ้นมีป้อจายมาคอยเฝ้า เป็นจะอี้แล้วคงบ่ดีไปไว้ใจ เคยกินผักกาดจอ บ่เคยกินพิซซ่า หากว่าลงต๊องจะยะจะใด เปิ้นบ่ไจ้คนเมือง บ่เมิน หากเปิ้นลาไกล อ้ายจะอู้จะได้บ่ออก ก็บ่ได้หวง ทวงอะหยังวุ่นวาย เป็นแต่เพียงเสียดาย ข้ากลัวอ้ายโดนหลอก เปิ้นกึ้ดกับอ้ายจะได ก็บ่บอก เป็นจะอี้แล้วอ้ายจะไว้ใจได้กา ปากแดงๆจะไว้ใจได้กา หน้าสวยๆจะไว้ใจได้กา แก้มขาวๆจะไว้ใจได้กา ตาหวานๆจะไว้ใจได้กา ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆจะไว้ใจได้กา อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า จะไว้ใจได้กา ปากแดงๆจะไว้ใจได้กา หน้าสวยๆจะไว้ใจได้กา แก้มขาวๆจะไว้ใจได้กา ตาหวานๆจะไว้ใจได้กา ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆจะไว้ใจได้กา อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า จะไว้ใจได้กา