ใจเหลือเหลือ

  Dr.Fuu   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจเหลือเหลือ Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประตูสีชาเรียบเรียง: ต้นกล้า หญ้าอ่อนสังกัดค่าย: RS

A B | G#m C#m |F#m B | E B |

 E  ลำพังรักเธอC#mคนเดียว   ทำให้ลำF#mบากใจมากอยู่Bแล้ว E  ยังมีเขาเข้C#mามาแข่ง   เข้ามาแบ่F#mงแย่งเธอจากฉันBไป

 A  และเหมือนจะรู้Bชะตา.. ว่าไม่มีG#mปัญญาสู้เขC#mาได้ A  และเหมือนต้องถอG#mยทางไป และควรตัดF#mใจ   ก่อนจะต้อAงนอนร้องไห้Bมากกว่าที่เคย

E C#m | F#m B |

 E  เมื่อเกมรักยังC#mไม่จบ   ยังไม่อยF#mากจะนับหยดน้ำBตา E  ก่อนนอนฉันภC#mาวนา.. ให้เขามF#mาด้วยใจไม่จริBงจัง

 A  แม้รู้ฉันไม่ดีBพอ แต่จะขอG#mบอกรักให้เธC#mอฟัง A  แม้รู้ว่าเกินG#mกำลัง..ที่จะแบF#mกหวัง    G#m   แต่ใจก็สั่Aงให้รักไปB

เศษใจเหลือ ๆA  ถ้าเธBอยังคงเผื่อเอG#mาไว้ถ้C#mาเธอยังไม่แน่F#mใจ  เก็บไว้Bให้ฉันได้หรือEเปล่าให้ฉันมีAความหวังสักนิBด  ได้มีสิทG#mธิ์แค่นี้ก็C#mเอาF#mม้ว่าเธอจะชอG#mบเขาแต่อย่าเพิ่งยอAมให้เขาเอBาไปหมดหัวใจ

E C#m | F#m B |

 E  รักสาม ฉันเศร้C#mาคนเดียว   ได้แต่รF#mอ ขอเธอช่วยเห็นBใจ E  อยากไล่เขาไปC#mไกล ๆ   เธอคงมอF#mงใจฉันดีกว่Bานี้

 A  แค่เพียงเห็นเธอBเคียงกัน   ทำให้ฉันG#mน้ำตาแทบล้C#mนปรี่ A  เธอหลงเขาแล้G#mวคนดี แต่ว่าทาF#mงนี้..   อย่าลืมว่ามีAฉันอีกคBน..

** |

 A  ฉันไปไหG#mนไม่รอC#m   กว่าจะรักใคF#mร..สักคBน ไม่ง่ายEเลย   ฉัF#mนไม่กล้าลืม ไม่กล้G#mาทิ้งรักไปC#mเลย   เพราะรู้F#mว่าใจคงเจ็Aบมากกว่านี้B..

A B | G#m C#m |F#m B | E |
A B | G#m C#m |F#m A | B |

** |

E C#m |

แม้F#mว่าเธอจะชอG#mบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมAให้เขาเอBาไปหมดหัวEใจคอร์ดเพลง ใจเหลือเหลือ Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู

เนื้อเพลง ใจเหลือเหลือ Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟูลำพังรักเธอคนเดียว ทำให้ลำบากใจมากอยู่แล้ว ยังมีเขาเข้ามาแข่ง เข้ามาแบ่งแย่งเธอจากฉันไป และเหมือนจะรู้ชะตา ว่าไม่มีปัญญาสู้เขาได้ และเหมือนต้องถอยทางไป และควรตัดใจ ก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคย เมื่อเกมรักยังไม่จบ ยังไม่อยากจะนับหยดน้ำตา ก่อนนอนฉันภาวนา ให้เขามาด้วยใจไม่จริงจัง แม้รู้ฉันไม่ดีพอ แต่จะขอบอกรักให้เธอฟัง แม้รู้ว่าเกินกำลังที่จะแบกหวัง แต่ใจก็สั่งให้รักไป เศษใจเหลือๆถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่า ให้ฉันมีความหวังสักนิด ได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา แม้ว่าเธอจะชอบเขา แต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจ รักสาม ฉันเศร้าคนเดียว ได้แต่รอ ขอเธอช่วยเห็นใจ อยากไล่เขาไปไกลๆเธอคงมองใจฉันดีกว่านี้ แค่เพียงเห็นเธอเคียงกัน ทำให้ฉันน้ำตาแทบล้นปรี่ เธอหลงเขาแล้วคนดี แต่ว่าทางนี้ อย่าลืมว่ามีฉันอีกคน ฉันไปไหนไม่รอด กว่าจะรักใครสักคน ไม่ง่ายเลย ฉันไม่กล้าลืม ไม่กล้าทิ้งรักไปเลย เพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมากกว่านี้ แม้ว่าเธอจะชอบเขา แต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจ