ใจเหลือเหลือ

Dr.Fuu, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจเหลือเหลือ Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู

A B | G#m C#m |F#m B | E B |

 E  ลำพังรักเธอC#mคนเดียว   ทำให้ลำF#mบากใจมากอยู่Bแล้ว E  ยังมีเขาเข้C#mามาแข่ง   เข้ามาแบ่F#mงแย่งเธอจากฉันBไป

 A  และเหมือนจะรู้Bชะตา.. ว่าไม่มีG#mปัญญาสู้เขC#mาได้ A  และเหมือนต้องถอG#mยทางไป และควรตัดF#mใจ   ก่อนจะต้อAงนอนร้องไห้Bมากกว่าที่เคย

E C#m | F#m B |

 E  เมื่อเกมรักยังC#mไม่จบ   ยังไม่อยF#mากจะนับหยดน้ำBตา E  ก่อนนอนฉันภC#mาวนา.. ให้เขามF#mาด้วยใจไม่จริBงจัง

 A  แม้รู้ฉันไม่ดีBพอ แต่จะขอG#mบอกรักให้เธC#mอฟัง A  แม้รู้ว่าเกินG#mกำลัง..ที่จะแบF#mกหวัง    G#m   แต่ใจก็สั่Aงให้รักไปB

เศษใจเหลือ ๆA  ถ้าเธBอยังคงเผื่อเอG#mาไว้ถ้C#mาเธอยังไม่แน่F#mใจ  เก็บไว้Bให้ฉันได้หรือEเปล่าให้ฉันมีAความหวังสักนิBด  ได้มีสิทG#mธิ์แค่นี้ก็C#mเอาF#mม้ว่าเธอจะชอG#mบเขาแต่อย่าเพิ่งยอAมให้เขาเอBาไปหมดหัวใจ

E C#m | F#m B |

 E  รักสาม ฉันเศร้C#mาคนเดียว   ได้แต่รF#mอ ขอเธอช่วยเห็นBใจ E  อยากไล่เขาไปC#mไกล ๆ   เธอคงมอF#mงใจฉันดีกว่Bานี้

 A  แค่เพียงเห็นเธอBเคียงกัน   ทำให้ฉันG#mน้ำตาแทบล้C#mนปรี่ A  เธอหลงเขาแล้G#mวคนดี แต่ว่าทาF#mงนี้..   อย่าลืมว่ามีAฉันอีกคBน..

** |

 A  ฉันไปไหG#mนไม่รอC#m   กว่าจะรักใคF#mร..สักคBน ไม่ง่ายEเลย   ฉัF#mนไม่กล้าลืม ไม่กล้G#mาทิ้งรักไปC#mเลย   เพราะรู้F#mว่าใจคงเจ็Aบมากกว่านี้B..

A B | G#m C#m |F#m B | E |
A B | G#m C#m |F#m A | B |

** |

E C#m |

แม้F#mว่าเธอจะชอG#mบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมAให้เขาเอBาไปหมดหัวEใจใจเหลือเหลือ Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู