Diary (ไดอารี่)

 Zweed n' Roll  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง Diary Zweed n' Roll
เนื้อร้อง/ทำนอง: Nuttakorn Sinlawatเรียบเรียง: Nuttakorn Sinlawat, Narongrit Pindang

D | A |Bm | G A |
D | A |Bm | A |

 D  หยิบมันขึ้นมAา..อีกครั้ง.Bm.   ควGามหลังAครั้งเก่D   ไดอารี่รัAก..ที่เราเขีBmยนด้วยกัA

 D  ว่าจะมีกัAน.. ที่เธอสัญBmญา   ด้วยน้ำGหมึกสีAชมพูD   แต่ใครจะBmรู้.. ว่Aา.. เธGอ.. ไม่จำA..

 Bm  แล้วเธF#mอก็ไป  G ทิ้งฉันไว้ให้จมน้ำAตา Bm  ไม่มีแม้แF#mต่.. ที่จะร่ำGลา..    Gm

ทิ้Dงฉันไว้A แล้วเธอก็ไBmปจากกัF#mมันไม่เหมือนควาGมฝัน.. ที่เธอให้Aไว้รับDไว้ไม่ไหAว ฉันทำได้เพีBmยงหลอกใF#mว่ายังมีGเรา อย่างแต่ก่อGmนนั้น

D | A |Bm | G |
D | A |G | G |

D | A |Bm | G |
D | A |Bm | G |

* | ** |

 D  หยิบปากกAา..เขียนลงBmกระดาG Aษ.. D  ให้เป็นข้อควAามสุดBm Aท้าย.. D  ว่าความรัAก.. ที่ฉันมีBm ได้ตาAยจากไปD   บันBm Aทึกมันเอาไว้Gใน.. A  ไดอารี่สีDดำ..คอร์ดเพลง Diary Zweed n' Roll

เนื้อเพลง Diary Zweed n' Rollหยิบมันขึ้นมาอีกครั้ง ความหลังครั้งเก่า ไดอารี่รักที่เราเขียนด้วยกัน ว่าจะมีกัน ที่เธอสัญญา ด้วยน้ำหมึกสีชมพู แต่ใครจะรู้ ว่า เธอ ไม่จำ แล้วเธอก็ไป ทิ้งฉันไว้ให้จมน้ำตา ไม่มีแม้แต่ ที่จะร่ำลา ทิ้งฉันไว้ แล้วเธอก็ไปจากกัน มันไม่เหมือนความฝัน ที่เธอให้ไว้ รับไว้ไม่ไหว ฉันทำได้เพียงหลอกใจ ว่ายังมีเรา อย่างแต่ก่อนนั้น หยิบปากกาเขียนลงกระดาษ ให้เป็นข้อความสุดท้าย ว่าความรัก ที่ฉันมี ได้ตายจากไป บันทึกมันเอาไว้ใน ไดอารี่สีดำ