หายนะหัวใจ

 บอส ธีรพงษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หายนะหัวใจ บอส ธีรพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: นพคุณ มลีรัตน์สังกัดค่าย: V6 Music

Fm D# | C# G# |
Fm D# | C# |D# | D# |

ฟ้าผ่าแล้Fmง  สิ้นแสงจันD#ทร์อาทิตย์หัC#น.. ลาโลกไปG#คือจั่งอ้Fmาย.. ในตอนนี้D# ที่บ่มีC#เจ้า..

ฮู้จักเหFmงา  ฮู้จักเศร้D#า  ฮู้จักแต่C#เมาบ่เคยสร่G#างแต่บ่จัFmก.. วิธีหย่าD#งออกจาก..หาC#ยนะหัวใจD#

หันไปทางใด๋G#.. กะเจ็D#มันอักเสC#บ เรื้อรังคักแหG#น่หาป่องออFmกจักทาง จะมีD#แต่แพ้คนแC#พ้.. มันเจ็บบ่เซD#า..

ทางที่บ่มีเจ้G#า มันเหงาเกินไปD#สิไปต่อจังใด๋Fm มันมืดมนทุกอย่C#างสูดไอฮัG#ก กลิ่นหอมจาง ๆD# ระยะสุดท้าC#และในอีกไม่ช้G#า คงมีคนตายจมน้ำD#ตานั่งฮ้องไห้ปานว่FmาคนกำลังสิขาดC#ใจมันเบิดC#เรี่ยวแรง บ่อยาD#กหายใจC9 สิอยู่ต่(Fm)

Fm | C# |Fm | C# |

ฟ้าผ่าแล้Fmง  แสงจันทร์เศD#ร้าอาทิตย์เหงC#า เมื่อเจ้าบ่มีG#ต่อแต่นี้Fm.. สิอยู่จังใด๋D# ถามใจเจ้าขอC#

ชีวิตอ้าFmย.. มีแต่เจ้D#า  ฮักแต่เจ้C#า  ฮักเบิ่ดใจG#คือจั่งถืกปิดFmสวิตช์..ที่ยื้อD#ชีวิตตอนเจ้C#าไปฮักคนD#อื่น

* | ** |

Fm | C# |Fm | C# |

G# D# | C# G# |Fm D# | C# | D# |

** |

มันเบิดC#เรี่ยวแรง บ่อยาD#กหายใจ บ่อยากอยู่ต่อ..

Fm | C# | Fm |คอร์ดเพลง หายนะหัวใจ บอส ธีรพงษ์

เนื้อเพลง หายนะหัวใจ บอส ธีรพงษ์ฟ้าผ่าแล้ง สิ้นแสงจันทร์ อาทิตย์หัน ลาโลกไป คือจั่งอ้าย ในตอนนี้ ที่บ่มีเจ้า ฮู้จักเหงา ฮู้จักเศร้า ฮู้จักแต่เมาบ่เคยสร่าง แต่บ่จัก วิธีหย่างออกจากหายนะหัวใจ หันไปทางใด๋ กะเจ็บ มันอักเสบ เรื้อรังคักแหน่ หาป่องออกจักทาง จะมีแต่แพ้ คนแพ้ มันเจ็บบ่เซา ทางที่บ่มีเจ้า มันเหงาเกินไป สิไปต่อจังใด๋ มันมืดมนทุกอย่าง สูดไอฮัก กลิ่นหอมจางๆระยะสุดท้าย และในอีกไม่ช้า คงมีคนตายจมน้ำตา นั่งฮ้องไห้ปานว่าคนกำลังสิขาดใจ มันเบิดเรี่ยวแรง บ่อยากหายใจ สิอยู่ต่อ ฟ้าผ่าแล้ง แสงจันทร์เศร้า อาทิตย์เหงา เมื่อเจ้าบ่มี ต่อแต่นี้ สิอยู่จังใด๋ ถามใจเจ้าของ ชีวิตอ้าย มีแต่เจ้า ฮักแต่เจ้า ฮักเบิ่ดใจ คือจั่งถืกปิดสวิตช์ที่ยื้อชีวิต ตอนเจ้าไปฮักคนอื่น มันเบิดเรี่ยวแรง บ่อยากหายใจ บ่อยากอยู่ต่อ