iควาย

 ปราง ปรางทิพย์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง iควาย ปราง ปรางทิพย์
เนื้อร้อง: NATHAทำนอง: ณัฐพงศ์ สมงามเรียบเรียง: NATHA Projectติดต่องานแสดง: 0827807978

F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C F G |

 F  กูจะรักแค่มึE7ง กูจะหึงจนตาAm   แม้ว่าชีพมลGmาย กูจะอCยู่กับมึF   อาจเป็นคนร้าย ๆE7  ไม่ชอบทำAmซึ้ง ๆ   แต่เป็นคน ๆ หนึ่Gmง ที่รักมึCงหมดใF

ชายใดE7 ไม่เคยแลเหลีAmยวหัวใจดวงเดีGmยว เป็นของมึCง ไอควFาย!ด้วยรักจากใจG..

 F  ก็แค่คนธรรมดE7า..ที่มันรักผัAm   ตกเย็นนั่งฟิGmน กินข้าCวกับครอบครัF   วันหยุดดี ๆE7 พากูไปเที่ยวด้วยนAm   ก็กูอยากลั้นลGmา กูอยากไป TrCip or ToFur

   ความสุE7ข..มันอยู่ที่ใAm   แต่เสื้อผ้าชุดใหGmม่ กูต้อCงแต่งตัF   แต่งสวยก็เพื่อGมึง.

* | ** |

F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C |
F E7 Am Gm C F G |

 F  ตอนขอเป็นแฟE7น จับมือ ถือแขน กูAmไว้   มึงจำได้ไหมGm สัญญาอะไCรกับกูF?   เมื่อกูมองตามึE7ง มันลึกซึ้งตรึงAmใจ   เกินคำบรรยายใGmด ๆ นี่คือรักCที่แท้ TrFue

   ไม่ใช้คำพูดE7ที่สวยหรูAm   แค่อยากให้รู้Gm กูรักมึCงหมดใF   เออ เอ่อ เออ เอ่G

* | ** |

Cmaj7 |คอร์ดเพลง iควาย ปราง ปรางทิพย์

เนื้อเพลง iควาย ปราง ปรางทิพย์กูจะรักแค่มึง กูจะหึงจนตาย แม้ว่าชีพมลาย กูจะอยู่กับมึง อาจเป็นคนร้ายๆไม่ชอบทำซึ้งๆแต่เป็นคนๆหนึ่ง ที่รักมึงหมดใจ ชายใด ไม่เคยแลเหลียว หัวใจดวงเดียว เป็นของมึง ไอควาย! ด้วยรักจากใจ ก็แค่คนธรรมดาที่มันรักผัว ตกเย็นนั่งฟิน กินข้าวกับครอบครัว วันหยุดดีๆพากูไปเที่ยวด้วยนะ ก็กูอยากลั้นลา กูอยากไป Trip or Tour ความสุขมันอยู่ที่ใจ แต่เสื้อผ้าชุดใหม่ กูต้องแต่งตัว แต่งสวยก็เพื่อมึง ตอนขอเป็นแฟน จับมือ ถือแขน กูไว้ มึงจำได้ไหม สัญญาอะไรกับกู? เมื่อกูมองตามึง มันลึกซึ้งตรึงใจ เกินคำบรรยายใดๆนี่คือรักที่แท้ True ไม่ใช้คำพูดที่สวยหรู แค่อยากให้รู้ กูรักมึงหมดใจ เออ เอ่อ เออ เอ่อ