คนเลว

 วงศิลา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนเลว วงศิลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาเนตร นามจันดีเรียบเรียง: อภิชาติ อ่อนพุทธา

Am | G |F | E |
Am | G |F | E | E |

คนเดินหลงทาAmง ย่ำเดิน หนทาGงที่ดูเปล่าเปลี่ยวลำพังคนเดียAmว เปลี่ยวทางเหงาใจG

หลบหนีผู้คAmน ที่สับสน สังคGม ที่น่าเบื่อหน่ายคุณเคยบ้างไหAmม ต้องร้องไห้G..คนAmเดียว

ฮืF | Amอ...ฮืG | Amอ...ฮืF | Amอ...ฮืG | E | Eอ....

มีบางถ้อยคำAmที่ตอกย้ำ..หัวใจG ให้เราต้องเจ็บเจ็บเสียจAmน ต้องทนทุกข์..มาGนานความเลวครั้งเดีAmยว ได้เกี่ยวพันหัวใจGที่เคยกล้าแกร่งอาจดูแข็งแรAmง แต่บอบช้ำG..ภายAmใน..

เคFย..บ้างไหAmม..ความเลGว..มันโหดร้Amาย..ลบล้Fาง..และทำลาAmย..ความดีG..ที่เคยสร้างมE | Eา..

ดุจดังผFาสูงชัGน ที่ต้องยืนAmลำพังคนเดียวจะเหลียวมอGงหาใคร ไม่มีEสักคนพายุฝFนโหมกระหน่ำG ความดีงาAmมที่เคยติดกายต้องมลาGยหายไปE..ในความAmเลว

ฮืF | Amอ...G | Amฮ...ฮืF | Amอ...G | E | Eฮ...

F G | Am |F G | C E |
F G | E Am |F G | E | E |

* | ** | *** |

ฮืF | Amอ...ฮืG | Amอ...ฮืF | Amอ...ฮืG | Eอ....คอร์ดเพลง คนเลว วงศิลา

เนื้อเพลง คนเลว วงศิลาคนเดินหลงทาง ย่ำเดิน หนทางที่ดูเปล่าเปลี่ยว ลำพังคนเดียว เปลี่ยวทางเหงาใจ หลบหนีผู้คน ที่สับสน สังคม ที่น่าเบื่อหน่าย คุณเคยบ้างไหม ต้องร้องไห้คนเดียว ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ มีบางถ้อยคำที่ตอกย้ำหัวใจ ให้เราต้องเจ็บ เจ็บเสียจน ต้องทนทุกข์มานาน ความเลวครั้งเดียว ได้เกี่ยวพัน หัวใจที่เคยกล้าแกร่ง อาจดูแข็งแรง แต่บอบช้ำภายใน เคยบ้างไหม ความเลวมันโหดร้าย ลบล้างและทำลาย ความดีที่เคยสร้างมา ดุจดังผาสูงชัน ที่ต้องยืนลำพังคนเดียว จะเหลียวมองหาใคร ไม่มีสักคน พายุฝนโหมกระหน่ำ ความดีงามที่เคยติดกาย ต้องมลายหายไปในความเลว ฮือ โฮ ฮือ โฮ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ