คนตอแหล

 แว คอนวอย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนตอแหล แว คอนวอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิคม คำสร้อยเรียบเรียง: ยงยุทธ ศรีผ่องใสสังกัดค่าย: MAYA RECORDติดต่องานแสดง: 0931144540

F C | A# F |F C | A# F |

เขFาคงสิดี ทุก ๆ สิ่Cง ทุกอย่างจั่งได้วาA#งหัวใจของอ้ายเอาไFว้ฮัFบคนใหม่มานั่งข้างในCหัวใจเฮ็ดให้อ้าA#ยต้องนอนน้ำตาไหF

ไสA#ว่าสิแพงกัน ฮักกัA#mน จนเฒ่า จนแก่แต่ที่แAmท้ก็แค่ มาแกล้ง มาหลอก ให้อ้าDmยฮักแฮงGmด้แล้วน้องกะหนี แอบไปหนี ไปซูซีกับคนCใหม่

จ้A#า มาจ๊ะทิงจา แท้น้อ ตอนเขาCนั้นเข้ามาแอ่วชวAmนกันไปผูกแขน ซั่นกะแล่DmนนำเขาสานางคำGmฮ้าง ๆ หวาน ๆ เว้าใส่กันCจนอ้ายขี้คร้านFสิจื่อกลืA#น น้องกลืนน้ำลายเจ้าของให้อ้าCยนั้นเข้ามาแต่งเอAmาค่าดองบ่แพง ฮอดมื้อแต่Dmงแล้วเจ้ากะหนีขอให้ผีGmหักคอแหน่แหมคนตอแหCลมาส่างขี้ตั๋วกันไF | (C)ด้

เฮ็Fดคือจั่ง..คนบ่เคยCฮู้จักบ่ห่วA#ง บ่ฮัก กันแล้ว แม่นบ่FไปFนำเขาอาดหลาดCเลยหนอเมื่อ ได้พ้A#อ ได้พบ ความฮัก กับเขFน้อA#งบ่เข้ามาแคร์ บ่แล บ่มA#mา เบิ่งแยงคือมาแหนAmง มาหน่าย กันคักกะด้อ กะเดี้Dmย แท้น้องรถGmทับตายแหน่แหมคนตอแหCล มาแกล้งบ่ฮู้จักCกัน

* |

F C | A# F |F C | A# F |
A# A#m | F Dm |Gm | C |

* | ** | * |

กลืA#น น้องกลืนน้ำลายเจ้าของให้อ้าCยนั้นเข้ามาแต่งเอAmาค่าดองบ่แพง ฮอดมื้อแต่Dmงแล้วเจ้ากะหนีขอให้ผีGmหักคอแหน่แหมคนตอแหCลมาส่างขี้ตั๋วกันไFด้

ขอGmจักคำแหน่เถาะ เลิกกันเนาCะ ฮักกันเนาะคือจั่งตอนสิเข้าA# A#m | Fมา..คอร์ดเพลง คนตอแหล แว คอนวอย

เนื้อเพลง คนตอแหล แว คอนวอยเขาคงสิดี ทุกๆสิ่ง ทุกอย่าง จั่งได้วางหัวใจของอ้ายเอาไว้ ฮับคนใหม่มานั่งข้างในหัวใจ เฮ็ดให้อ้ายต้องนอนน้ำตาไหล ไสว่าสิแพงกัน ฮักกัน จนเฒ่า จนแก่ แต่ที่แท้ก็แค่ มาแกล้ง มาหลอก ให้อ้ายฮักแฮง ได้แล้วน้องกะหนี แอบไปหนี ไปซูซีกับคนใหม่ จ้า มาจ๊ะทิงจา แท้น้อ ตอนเขานั้นเข้ามาแอ่ว ชวนกันไปผูกแขน ซั่นกะแล่นนำเขาสานาง คำฮ้างๆหวานๆเว้าใส่กันจนอ้ายขี้คร้านสิจื่อ กลืน น้องกลืนน้ำลายเจ้าของ ให้อ้ายนั้นเข้ามาแต่ง เอาค่าดองบ่แพง ฮอดมื้อแต่งแล้วเจ้ากะหนี ขอให้ผีหักคอแหน่แหม คนตอแหลมาส่างขี้ตั๋วกันได้ เฮ็ดคือจั่งคนบ่เคยฮู้จัก บ่ห่วง บ่ฮัก กันแล้ว แม่นบ่ ไปนำเขาอาดหลาดเลยหนอ เมื่อ ได้พ้อ ได้พบ ความฮัก กับเขา น้องบ่เข้ามาแคร์ บ่แล บ่มา เบิ่งแยง คือมาแหนง มาหน่าย กันคัก กะด้อ กะเดี้ย แท้น้อง รถทับตายแหน่แหม คนตอแหล มาแกล้งบ่ฮู้จักกัน กลืน น้องกลืนน้ำลายเจ้าของ ให้อ้ายนั้นเข้ามาแต่ง เอาค่าดองบ่แพง ฮอดมื้อแต่งแล้วเจ้ากะหนี ขอให้ผีหักคอแหน่แหม คนตอแหลมาส่างขี้ตั๋วกันได้ ขอจักคำแหน่เถาะ เลิกกันเนาะ ฮักกันเนาะ คือจั่งตอนสิเข้ามา