ความรักเหมือนยาขม

 ศร ศรศักดิ์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ความรักเหมือนยาขม ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว
สังกัดค่าย: อาร์-เอส

Dm | F |Gm A# | C |

ก่อนเคDmย เคยรัAmกดังดวงใDmพอรู้เธAmอมาเปลี่ยนแปรไDmดั่งดวงใจGmจะขาดรอCน ๆ  A

เธอลืมฉันลDmง ไม่มั่นคCงเหมือนดังแต่ก่อFแฝงไว้Dmด้วยรักกะล่อFน ยอกย้อDmนหัวใจไม่Cจริง.. A

หลอกฉัDmน เธอนั้AmนรักเพียงลมDm ๆความรักเธอAmเหมือนดั่งยาDmขมฉันต้องตรGmม เพราะคารมหญิCง..  A

เธอแจกหัวใDmจ.. ให้กับชาCย ไม่เคยประวิFหัวใจDmไม่เคยหยุดนิ่Fง รักจริAงไม่มีให้ใคDm

วังเวงเหว่ว้Cา รักเธอเท่าฟ้Cแต่เธอกลับมาทำลาF Aย..เสียแรงรักเธDmอ แต่เธอCไม่เคยเห็นใจFไปมีDmคู่ควงคนใหFม่ ทิ้งไGmป ไม่หวนคืนCมาชาดีดFา ชาดAา..

จากกัDmน..แล้Amว ไกลแสนไกDmเธอไม่ได้AmรักจริงจากใGmเหมือนใคCรเขาปราถนF Aา..หวังรักเคยหวานชื่Dmต้องกล้ำกลืน ขมขื่นเรื่อยมGmหากแม้Cนว่ามีชาติFหน้า ขออย่AาพบคนหลายDmใจ

F A# | Dm C |A# Gm | C |
F A# | C A |

* |

Dm | F |G A# | C | Dm |คอร์ดเพลง ความรักเหมือนยาขม ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว

เนื้อเพลง ความรักเหมือนยาขม ศร ศรศักดิ์ สวนแก้วก่อนเคย เคยรักดังดวงใจ พอรู้เธอมาเปลี่ยนแปรไป ดั่งดวงใจจะขาดรอนๆเธอลืมฉันลง ไม่มั่นคงเหมือนดังแต่ก่อน แฝงไว้ด้วยรักกะล่อน ยอกย้อนหัวใจไม่จริง หลอกฉัน เธอนั้นรักเพียงลมๆความรักเธอเหมือนดั่งยาขม ฉันต้องตรม เพราะคารมหญิง เธอแจกหัวใจ ให้กับชาย ไม่เคยประวิง หัวใจไม่เคยหยุดนิ่ง รักจริงไม่มีให้ใคร วังเวงเหว่ว้า รักเธอเท่าฟ้า แต่เธอกลับมาทำลาย เสียแรงรักเธอ แต่เธอไม่เคยเห็นใจ ไปมีคู่ควงคนใหม่ ทิ้งไป ไม่หวนคืนมา ชาดีดา ชาดา จากกันแล้ว ไกลแสนไกล เธอไม่ได้รักจริงจากใจ เหมือนใครเขาปราถนา หวังรักเคยหวานชื่น ต้องกล้ำกลืน ขมขื่นเรื่อยมา หากแม้นว่ามีชาติหน้า ขออย่าพบคนหลายใจ