Love Message (OST.รักฉุดใจนายฉุกเฉิน)

 ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์  สกาย วงศ์รวี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง Love Message ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี
เนื้อร้อง: เรียวคุงทำนอง: เอสนะ อยู่เจริญเรียบเรียง: ศิวัช หอมขำดนตรี: เมลโลว์ จูนสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

ก่อCนอาจจะคิG/Bด อาจจะคิAmด คำว่ารักGคงไม่สำคัFเท่ากับใEmจ เท่ากับใDmจ ใจที่เรGามีกันและกัCอย่าโกรธเลG/Bย อย่าโกรธเลAmย ที่ตัวฉัGนไม่ได้บอกไFอาจจะลืEmม อาจจะเลืDmอน

ทำให้เธอGต้องไปแอบน้อCยใจบ่อF DmและอาจจะคิGดว่าเราไม่เคCยรักกัF Gน..   อยากให้รู้..

ฉันCเคยบอกว่ารัก..กับเธG/BอหรือยัAmให้Fฉันบอกให้ฟังได้ไหGแค่ขอCได้บอกว่าฉัน..ผูกพัG/BนเพียงไหAmก่อFนจะไกลกัน อยากบอFmกให้เธอฟัง..Gว่ารักเธอ..

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

อาCจจะดูช้G/Bา อาจดูช้Amา แต่ว่าคGงจะไม่สายไFที่บอกเธEmอ..ในวันนี้Dm  วันที่เราGต้องไกลห่างกัCอย่าห่วงเลG/Bย อย่าห่วงเลAmคำว่ารัGกไม่กลัวเส้นทFางหากวันไหEmน ที่เธอเหDmงา

ไม่ต้องกลัGวว่าไม่ได้คิCดถึงกัF Dmจะส่งความรัGกที่มีให้ไปCทุกวัF Gน..   อยากให้รู้..

* |

C | G/B Am |F | G |
C | G/B Am |F | Fm | G |

 C อาจจะดูช้G/Bา อาจดูช้Amา แต่ว่าGคงจะไม่สายไF  ที่บอกเธEmอ..ในวันนี้Dm  วันที่เราGต้องไกลห่างกัGน  อยากให้รู้..

* |

C G/B | Am G |F Em | Dm G |C |คอร์ดเพลง Love Message ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี

เนื้อเพลง Love Message ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวีก่อนอาจจะคิด อาจจะคิด คำว่ารักคงไม่สำคัญ เท่ากับใจ เท่ากับใจ ใจที่เรามีกันและกัน อย่าโกรธเลย อย่าโกรธเลย ที่ตัวฉันไม่ได้บอกไป อาจจะลืม อาจจะเลือน ทำให้เธอต้องไปแอบน้อยใจบ่อย และอาจจะคิดว่าเราไม่เคยรักกัน อยากให้รู้ ฉันเคยบอกว่ารักกับเธอหรือยัง ให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหม แค่ขอได้บอกว่าฉันผูกพันเพียงไหน ก่อนจะไกลกัน อยากบอกให้เธอฟัง ว่ารักเธอ อาจจะดูช้า อาจดูช้า แต่ว่าคงจะไม่สายไป ที่บอกเธอในวันนี้ วันที่เราต้องไกลห่างกัน อย่าห่วงเลย อย่าห่วงเลย คำว่ารักไม่กลัวเส้นทาง หากวันไหน ที่เธอเหงา ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้คิดถึงกัน จะส่งความรักที่มีให้ไปทุกวัน อยากให้รู้ อาจจะดูช้า อาจดูช้า แต่ว่าคงจะไม่สายไป ที่บอกเธอในวันนี้ วันที่เราต้องไกลห่างกัน อยากให้รู้