ไม่รัก ไม่งี่เง่า

 พิมพ์ นาคำไฮ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่รักไม่งี่เง่า พิมพ์ นาคำไฮ
เนื้อร้อง/ทำนอง: Jc Janezเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน

C | G |Am | Em |
F | Em Am |Dm | G | G | G |

ไม่เข้าใจC ทำไมเธอไม่เข้าใEmเหตุผลง่าย Dmๆ ที่ฉันวุ่นวาGยในชีวิCที่ต้องบ่Fน ที่ต้องห้าม ที่ต้องหงุEmดหงิดห่างกันนิDmด ก็โทรตามติGดทุก 5 นาCที

ไม่ได้เยFอะ แต่เธอลองคิดEmดูนี่ไม่รู้Dm หรือแกล้งทำGไม่สนCใจแค่เรียกร้อFงสิทธิ..ที่ฉันสมควEmรจะได้Amจากผู้ชาDmยที่ขึ้นชื่Gอว่าแฟC

ถ้าไม่รัFก ไม่งี่เง่า เข้าใจไหEmเหตุผลข้อใหญ่ ๆDm ที่เธอไม่เคGยจะมองเห็Cจะ ไม่หึFง ไม่หวง ไม่โทรตามเลEmยเช้าเย็AmฉัDmนจะไม่เป็น ถ้าฉัGนไม่ได้เป็นแฟนเธอ

C | G |

ที่ว่าฉัCนทำตัวเหมือนกับแม่Emนิสัยแย่ ๆDm ที่แก้ยังไงGก็ไม่หาCที่ชอบบ่Fน ที่ชอบว่า ที่ชอบหงุEmดหงิดห่างกันนิDmด ก็โทรตามติGดทุก 5 นาCที

* | ** |

F | Em |Em G | C |
F | Em Am |Dm G | C |

** |

ถ้าไม่รัFก ไม่งี่เง่า เข้าใจEmไหมเหตุผลข้อใหญ่ ๆDm จะทิ่มตGาเธออยู่แล้Cไม่หึFงก็ได้ แต่ฉันเป็นแฟEmนเธอแล้Amไม่ให้หึงเธDmอ จะไปหึงแมGวที่ไหC

ไม่ให้หึFงก็ได้ แต่เพราะฉันรัEmกเธอแล้Amไม่ให้รักเธDmอ จะไปรักแมGว.. ที่ไหC

F | Em Am |Dm G | C | C |คอร์ดเพลง ไม่รักไม่งี่เง่า พิมพ์ นาคำไฮ

เนื้อเพลง ไม่รักไม่งี่เง่า พิมพ์ นาคำไฮไม่เข้าใจ ทำไมเธอไม่เข้าใจ เหตุผลง่ายๆที่ฉันวุ่นวายในชีวิต ที่ต้องบ่น ที่ต้องห้าม ที่ต้องหงุดหงิด ห่างกันนิด ก็โทรตามติดทุก 5 นาที ไม่ได้เยอะ แต่เธอลองคิดดู นี่ไม่รู้ หรือแกล้งทำไม่สนใจ แค่เรียกร้องสิทธิที่ฉันสมควรจะได้ จากผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าแฟน ถ้าไม่รัก ไม่งี่เง่า เข้าใจไหม เหตุผลข้อใหญ่ๆที่เธอไม่เคยจะมองเห็น จะ ไม่หึง ไม่หวง ไม่โทรตามเลยเช้าเย็น ฉันจะไม่เป็น ถ้าฉันไม่ได้เป็นแฟนเธอ ที่ว่าฉันทำตัวเหมือนกับแม่ นิสัยแย่ๆที่แก้ยังไงก็ไม่หาย ที่ชอบบ่น ที่ชอบว่า ที่ชอบหงุดหงิด ห่างกันนิด ก็โทรตามติดทุก 5 นาที ถ้าไม่รัก ไม่งี่เง่า เข้าใจไหม เหตุผลข้อใหญ่ๆจะทิ่มตาเธออยู่แล้ว ไม่หึงก็ได้ แต่ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว ไม่ให้หึงเธอ จะไปหึงแมวที่ไหน ไม่ให้หึงก็ได้ แต่เพราะฉันรักเธอแล้ว ไม่ให้รักเธอ จะไปรักแมว ที่ไหน