หน้าบ่คือแม่

 อาม ชุติมา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หน้าบ่คือแม่ อาม ชุติมา

Bm | G |A | Bm |

ตั้งแต่มื้Bmอที่เลิกลากัน ความสัมพันGธ์สองเฮาจบEmลงได้แต่ทำAใจปลง ว่าเฮาคF#mงบ่แม่นเนื้อBmคู่

แต่กะทำBmบ่ได้ปานใด๋ ย้อนใจGยังฮักเขาEmอยู่เจ็บปวAดปานใด๋ บ่ให้ไผ๋ฮู้..ว่าที่เป็นอF#mยู่คือมีน้ำBmตา..

ทำใจได้Gพักหนึ่ง จึงเข้มแข็Aงขึ้นมาว่าบ่มีเขDา เฮาคงบ่ตาBmเรื่องส่ำนี้G มันเรื่องสบAายยังหาF#m Aยใจ..      อย่าไปหัวBmซา..

แค่ผู้ชายGคนหนึ่ง..ที่ถิ่มเAฮาไปน้ำตDาคือไหA/C#ลคักแหBmน่หน้าคนGผู้นั่น..บ่คือAหน้าแม่  ผู้เลี้DยงเฮามA/C#าจนใหญ่Bm

เซาคิGดนำเขาได้แล้Aบอกเจ้าขอDง..ว่าใA/C#ห้ตัดใBmยังบ่ตาGย คงมีปัญญาหาใหAม่ปล่อยเขF#m Aาไป..     แค่ผู้ชายคนBmเดียว

Bm | G |A | Bm |
Bm | G |A | Bm | Bm |

* | ** | *** |

เก็บความฮัGกที่เหลือ เก็บไว้Aให้คนที่ฮักBmเฮาอย่าสะออGน..ประสาผู้บ่าAวที่บ่จริงใDบอกใจแล้Gววันนี้.. ว่าเฮAาสิบ่เสียBmดาย

กับเรื่องราEmวที่มันผ่านไปกับความฮักF#mที่มันเลวร้ายและสิจำGเอาไว้..ว่าหน้ามัAน..บ่คือหน้าแBmม่

เริ่Bmมทำใจ ตั้งแต่มื้อนี้..สิบ่รับGสายหรือโทรหEmถ้าบ่Aจำเป็น บ่ต้องเห็นหน้าหรือถ้าตาBmย บ่ต้องมาเผาผี

เฮ็ดเวBmร เฮ็ดกรรม ต่อกันไว้ให้มันจGบแล้วกันชาตินี้Emทางไผ๋A ทางมัน กับผู้ชายแบบนี้ชาติหน้Bามี..  A อย่าได้เห็Bmนกัน..   Bmคอร์ดเพลง หน้าบ่คือแม่ อาม ชุติมา

เนื้อเพลง หน้าบ่คือแม่ อาม ชุติมาตั้งแต่มื้อที่เลิกลากัน ความสัมพันธ์สองเฮาจบลง ได้แต่ทำใจปลง ว่าเฮาคงบ่แม่นเนื้อคู่ แต่กะทำบ่ได้ปานใด๋ ย้อนใจยังฮักเขาอยู่ เจ็บปวดปานใด๋ บ่ให้ไผ๋ฮู้ว่าที่เป็นอยู่ คือมีน้ำตา ทำใจได้พักหนึ่ง จึงเข้มแข็งขึ้นมา ว่าบ่มีเขา เฮาคงบ่ตาย เรื่องส่ำนี้ มันเรื่องสบาย ยังหายใจ อย่าไปหัวซา แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ถิ่มเฮาไป น้ำตาคือไหลคักแหน่ หน้าคนผู้นั่นบ่คือหน้าแม่ ผู้เลี้ยงเฮามาจนใหญ่ เซาคิดนำเขาได้แล้ว บอกเจ้าของว่าให้ตัดใจ ยังบ่ตาย คงมีปัญญาหาใหม่ ปล่อยเขาไป แค่ผู้ชายคนเดียว เก็บความฮักที่เหลือ เก็บไว้ให้คนที่ฮักเฮา อย่าสะออนประสาผู้บ่าวที่บ่จริงใจ บอกใจแล้ววันนี้ ว่าเฮาสิบ่เสียดาย กับเรื่องราวที่มันผ่านไป กับความฮักที่มันเลวร้าย และสิจำเอาไว้ว่าหน้ามันบ่คือหน้าแม่ เริ่มทำใจ ตั้งแต่มื้อนี้สิบ่รับสายหรือโทรหา ถ้าบ่จำเป็น บ่ต้องเห็นหน้า หรือถ้าตาย บ่ต้องมาเผาผี เฮ็ดเวร เฮ็ดกรรม ต่อกันไว้ ให้มันจบแล้วกันชาตินี้ ทางไผ๋ ทางมัน กับผู้ชายแบบนี้ ชาติหน้ามี อย่าได้เห็นกัน