หน้าบ่คือแม่

 วงศิลา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หน้าบ่คือแม่ วงศิลา

Em | C |D | Em |

ตั้งแต่มื้Emอที่เลิกลากัน ความสัมพันCธ์สองเฮาจบAmลงได้แต่ทำDใจปลง ว่าเฮาคงBบ่แม่นเนื้อEmคู่

แต่กะทำEmบ่ได้ปานใด๋ ย้อนใจCยังฮักเขาAmอยู่เจ็บปวDดปานใด๋ บ่ให้ไผ๋ฮู้..ว่าที่เป็นอBยู่คือมีน้ำEmตา..

ทำใจได้Cพักหนึ่ง จึงเข้มแข็Dงขึ้นมาว่าบ่มีเขGา เฮาคงบ่ตาEmเรื่องส่ำนี้C เฮาลูกผู้ชาDยังหายใB Dจ..     อย่าไปหัวEmซา..

แค่ผู้หญิCงคนหนึ่ง..ที่ถิ่มDเฮาไปน้ำตGาคือไหD/F#ลคักแหEmน่หน้าคนCผู้นั่น..บ่คือDหน้าแม่  ผู้เลี้GยงเฮามD/F#าจนใหญ่Em

เซาคิCดนำเขาได้แล้Dบอกเจ้าขอGง..ว่าใD/F#ห้ตัดใEmยังบ่ตาCย คงมีปัญญาหาใหDม่ ปล่อยเขาไB Dป..แค่ผู้หญิงคนEmเดียว

Em | C |D | Em |
Em | C |D | Em | Em |

* | ** | *** |

เก็บความฮัCกที่เหลือ เก็บไว้Dให้คนที่ฮักEmเฮาอย่าสะออCน..ประสาผู้สาDวที่บ่จริงใGบอกใจแล้Cววันนี้.. ว่าเฮDาสิบ่เสียดาEmกับเรื่องราAmวที่มันผ่านไปกับความฮักDที่มันเลวร้ายและสิจำCเอาไว้..ว่าหน้านั่Dน..บ่คือหน้าแEmม่

เริ่Emมทำใจ ตั้งแต่มื้อนี้..สิบ่รับCสายหรือโทรหAmถ้าบ่Dจำเป็น บ่ต้องเห็นหน้าหรือถ้าตาEmย บ่ต้องมาเผาผี

เฮ็ดเวEmร เฮ็ดกรรม ต่อกันไว้ให้มันจCบแล้วกันชาตินี้Amทางไผ๋D ทางมัน กับผู้หญิงแบบนี้ชาติหน้Bามี..  D อย่าได้เห็Emนกัน..   Emคอร์ดเพลง หน้าบ่คือแม่ วงศิลา

เนื้อเพลง หน้าบ่คือแม่ วงศิลาตั้งแต่มื้อที่เลิกลากัน ความสัมพันธ์สองเฮาจบลง ได้แต่ทำใจปลง ว่าเฮาคงบ่แม่นเนื้อคู่ แต่กะทำบ่ได้ปานใด๋ ย้อนใจยังฮักเขาอยู่ เจ็บปวดปานใด๋ บ่ให้ไผ๋ฮู้ว่าที่เป็นอยู่ คือมีน้ำตา ทำใจได้พักหนึ่ง จึงเข้มแข็งขึ้นมา ว่าบ่มีเขา เฮาคงบ่ตาย เรื่องส่ำนี้ เฮาลูกผู้ชาย ยังหายใจ อย่าไปหัวซา แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถิ่มเฮาไป น้ำตาคือไหลคักแหน่ หน้าคนผู้นั่นบ่คือหน้าแม่ ผู้เลี้ยงเฮามาจนใหญ่ เซาคิดนำเขาได้แล้ว บอกเจ้าของว่าให้ตัดใจ ยังบ่ตาย คงมีปัญญาหาใหม่ ปล่อยเขาไป แค่ผู้หญิงคนเดียว เก็บความฮักที่เหลือ เก็บไว้ให้คนที่ฮักเฮา อย่าสะออนประสาผู้สาวที่บ่จริงใจ บอกใจแล้ววันนี้ ว่าเฮาสิบ่เสียดาย กับเรื่องราวที่มันผ่านไป กับความฮักที่มันเลวร้าย และสิจำเอาไว้ว่าหน้านั่นบ่คือหน้าแม่ เริ่มทำใจ ตั้งแต่มื้อนี้สิบ่รับสายหรือโทรหา ถ้าบ่จำเป็น บ่ต้องเห็นหน้า หรือถ้าตาย บ่ต้องมาเผาผี เฮ็ดเวร เฮ็ดกรรม ต่อกันไว้ ให้มันจบแล้วกันชาตินี้ ทางไผ๋ ทางมัน กับผู้หญิงแบบนี้ ชาติหน้ามี อย่าได้เห็นกัน