ง่ายเกินไป

  โป่ง ปฐมพงศ์   The Sun   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ง่ายเกินไป The Sun เดอะซัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์เรียบเรียง: จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัยสังกัดค่าย: RS

Gm | Gm |

D# | F |Dm | Gm |
D# | Cm | D |

เห็Gmนแววตาก็รู้F ฉันเข้Cmาใจสิ่งD#ไหนเธFอ..ต้องกาGmร..Gmออะไรก็ยอFม..ให้เหมือCmนเคยทุกอย่D#าง ที่เธFอเรียกหGm

แต่มCmาวันนี้ เธอทิ้Dmงกันไป ไม่เหลืGmอเยื่อใยที่เคยพึงCmพอใจ บัดนี้Dmไม่มีค่าพGmสิ่งที่มีCmความหมายมันเหลืDmอเพียงความว่างเปGmล่า เธอยังไม่พอยังมา หลD#อก ลDmวง เป็Cmน ขอA#ง ตาFย ..

มันง่ายเกินไปใช่ไหD#ม ที่ฉันยอFก็เพราะรักเธอจึงยอDmม..ทุ่มเท..ทุกอย่Gmางเธอได้ฉันมาง่ายD#ไป  ไม่เสียดาCmเธอไม่เคยหวงแหDน (เป็นการตอบแทน)

 Gm  ฉันคอFยห่วงใCmย และเฝ้าเอาใจ D#  ไม่อยากให้เธFอทิ้งไGm Gm  ฉันยอFมหมดแล้Cmว ที่ฉันมี D#  เพียงอยากให้เธFอเห็นใGm

* | ** |

D# F | Gm |D# F | Gm |
D# F | Gm |D# F | D |D | D# | F |

ก็เพราะรักเธอจึงยอDmม..ทุ่มเท..ทุกอย่Gmางเธอได้ฉันมาง่ายD#ไป  ไม่เสียดาCmเธอไม่เคยหวงแหDน..

** |

ง่ายเกินไปใช่ไหD#ม..

D# | F | Dm | Gm | D# | Cm | D | D | ( x2 )
D# | F | Dm | Gm | D# | Cm | D | D | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ง่ายเกินไป The Sun เดอะซัน

เนื้อเพลง ง่ายเกินไป โป่ง ปฐมพงศ์ The Sun เดอะซันเห็นแววตาก็รู้ ฉันเข้าใจ สิ่งไหนเธอต้องการ ขออะไรก็ยอมให้เหมือนเคย ทุกอย่าง ที่เธอเรียกหา แต่มาวันนี้ เธอทิ้งกันไป ไม่เหลือเยื่อใย ที่เคยพึงพอใจ บัดนี้ไม่มีค่าพอ สิ่งที่มีความหมาย มันเหลือเพียงความว่างเปล่า เธอยังไม่พอ ยังมา หลอก ลวง เป็น ของ ตาย มันง่ายเกินไปใช่ไหม ที่ฉันยอม ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง เธอได้ฉันมาง่ายไป ไม่เสียดาย เธอไม่เคยหวงแหน (เป็นการตอบแทน) ฉันคอยห่วงใย และเฝ้าเอาใจ ไม่อยากให้เธอทิ้งไป ฉันยอมหมดแล้ว ที่ฉันมี เพียงอยากให้เธอเห็นใจ ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง เธอได้ฉันมาง่ายไป ไม่เสียดาย เธอไม่เคยหวงแหน ง่ายเกินไปใช่ไหม