พลังรัก

 โป่ง ปฐมพงศ์  หิน เหล็ก ไฟ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พลังรัก หิน เหล็ก ไฟ (SMF)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์เรียบเรียง: นำพล รักษาพงษ์สังกัดค่าย: RS

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | D |

 A  คำ ๆ เดียว  ให้โลกAคุณสดใส F#m  ให้ขม เป็นหวาน มีF#mกำลังใจ A  คำ ๆ เดียว.. อาจทำAให้คุณร้อง F#m  ให้คุณหมดหวัง อยาF#mกจะลาตาย

A | A |F#m | F#m |

 A  ให้เป็นคนดี อย่างที่ใคAรไม่เคยเห็น F#m  ให้เป็นคนเลว อย่างที่คุF#mณไม่เคยเป็น A  เพียงคืนเดียว อาจทำAคุณหลงใหล F#m  ไม่มีเหตุผล ลืมเป็F#mน ลืมตาย

 D  ดังละครที่คุณต้อEงแสดง D  มันเป็นไปเพราะอำนาEจบางอย่าง

พลังแห่งรัF#mก.. ใคร่..  มัF#mนมีพลัง..บัญชาให้คุDณ..ทำอะไร..ได้ทุก Eๆ อย่างพลังแห่งรัF#mก.. ใคร่..  มัF#mนมีพลัง..บัญชาให้คุDณ..ทำอะไร..ได้ทุก Eๆ อย่าง

A | A |F#m | D |

 A  ใคร ๆ ยอม ไม่อาจAทานทนไหว F#m  แสดงออกมา..ตามอารมF#mณ์จะพาไป A  ตัวคุณเอง บางครั้Aงไม่อาจรู้ F#m  ไม่แน่ใจ มีอะไF#mรมาสิงสู่

* | ** |

 D  รักอยู่เหนือใC#mจ..       D  ใคร่อยู่เหนือคุE D  มันกำหนดมC#mา..ให้คุณเป็นอย่างโน้D   อย่างนั้น อย่างนี้Eทุกอย่าง

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |

* | ** | ** |

A | A |F#m | F#m | ( x8 )
A | A |F#m | F#m | ( Fade Out )คอร์ดเพลง พลังรัก โป่ง หินเหล็กไฟ

เนื้อเพลง พลังรัก โป่ง ปฐมพงศ์ หินเหล็กไฟคำๆเดียว ให้โลกคุณสดใส ให้ขม เป็นหวาน มีกำลังใจ คำๆเดียว อาจทำให้คุณร้อง ให้คุณหมดหวัง อยากจะลาตาย ให้เป็นคนดี อย่างที่ใครไม่เคยเห็น ให้เป็นคนเลว อย่างที่คุณไม่เคยเป็น เพียงคืนเดียว อาจทำคุณหลงใหล ไม่มีเหตุผล ลืมเป็น ลืมตาย ดังละครที่คุณต้องแสดง มันเป็นไปเพราะอำนาจบางอย่าง พลังแห่งรัก ใคร่ มันมีพลัง บัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกๆอย่าง พลังแห่งรัก ใคร่ มันมีพลัง บัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกๆอย่าง ใครๆยอม ไม่อาจทานทนไหว แสดงออกมาตามอารมณ์จะพาไป ตัวคุณเอง บางครั้งไม่อาจรู้ ไม่แน่ใจ มีอะไรมาสิงสู่ รักอยู่เหนือใจ ใคร่อยู่เหนือคุณ มันกำหนดมาให้คุณเป็นอย่างโน้น อย่างนั้น อย่างนี้ทุกอย่าง