เพราะเวลาที่ฉันรักใคร (genie new folder)

 Uefa Hari  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เพราะเวลาที่ฉันรักใคร Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Uefa Hariเรียบเรียง: พชร รัตนอรุณ, ชลันทร์ ศุกระรุจิโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์สังกัดค่าย: genie records

A#maj7 | A#maj7 |

   ปาA#maj7กเธอบอกว่ารัGm7ก.. Cm7  แต่การกระทำFของเธอนั้นDm7 Gm7ไม่ใช่.. Cm7  แววตาของเธFอมันดูคล้าย ๆDm7 โลกมันเปลี่ยGm7นไป   โลกทั้งใCm7บ..ที่เคยมีกับฉัF

   เธA#maj7อบอกว่าห่วงใGm7ย.. Cm7  แต่เธอผลักไสFฉันให้ออกไDm7ป..ไกลห่Gm7าง.. Cm7  เธอไม่สนFใจไยดีกันแล้Dm7ว ก็พอรู้.Gm7.   เพราะฉันดูCm7ทุกอย่าง..   การกระทำD#..ของเธอมันไม่เหมือนเดิFม..

เธอA#คงไม่รักฉันแล้วหรือว่าเธอนั้Dmนไม่คิดจะรักอยู่Gmแล้วก็บอกมCm7า  อย่าให้ฉัFนนั้นรักไปมากA#กว่านี้

เพราะเวลาที่ฉันD#maj7รักใครสักคนฉันไม่เคยหาเหตุผล ฉันไม่เคยรู้ว่าเขDm7านั้นรักไม่รักตัวฉัGm7น ไม่คิด ไม่สน ว่าเขาเป็นอย่างไCm7รู้แค่รัFก.. รักเขาหมดทั้งA#หัวใจ

A#maj7 | A#maj7 |

   เA#maj7วลาที่ผ่านGm7มา.. Cm7  เธอบอกรักFฉัน ไม่ว่าฉันDm7 Gm7เป็นยังไง.. Cm7  และจำได้ดีF..ว่าเธอรักฉัDm7นมากขนาดGm7ไหน   วันนี้ใCm7จ..เธอนั้นเปลี่Fยน..   การกระทำD#ของเธอ..มันไม่เหมือนเดิF

* | ** | * | ** |

A# | Dm7 |Cm7 F | A# |
D#maj7 | Dm |

 Cm7  รู้แค่รัFก.. รักเธอหมดทั้งA#หัวใจคอร์ดเพลง เพราะเวลาที่ฉันรักใคร Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

เนื้อเพลง เพราะเวลาที่ฉันรักใคร Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)ปากเธอบอกว่ารัก แต่การกระทำของเธอนั้นไม่ใช่ แววตาของเธอมันดูคล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป โลกทั้งใบที่เคยมีกับฉัน เธอบอกว่าห่วงใย แต่เธอผลักไสฉันให้ออกไปไกลห่าง เธอไม่สนใจไยดีกันแล้ว ก็พอรู้ เพราะฉันดูทุกอย่าง การกระทำของเธอมันไม่เหมือนเดิม เธอคงไม่รักฉันแล้ว หรือว่าเธอนั้นไม่คิดจะรักอยู่แล้ว ก็บอกมา อย่าให้ฉันนั้นรักไปมากกว่านี้ เพราะเวลาที่ฉันรักใครสักคน ฉันไม่เคยหาเหตุผล ฉันไม่เคยรู้ว่าเขานั้นรักไม่รัก ตัวฉัน ไม่คิด ไม่สน ว่าเขาเป็นอย่างไร รู้แค่รัก รักเขาหมดทั้งหัวใจ เวลาที่ผ่านมา เธอบอกรักฉัน ไม่ว่าฉันเป็นยังไง และจำได้ดีว่าเธอรักฉันมากขนาดไหน วันนี้ใจเธอนั้นเปลี่ยน การกระทำของเธอมันไม่เหมือนเดิม รู้แค่รัก รักเธอหมดทั้งหัวใจ