พัง

 Indigo สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พัง Indigo อินดิโก
เนื้อร้อง: โอ๊บ เอก เอิงทำนอง: บัญชา คำลือชา (บลู), เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: MuzikMoveRecordsติดต่องานแสดง: 0624949583

Cm | Dm |Gm | Gm |

คงจะมีเป็นล้าCmนเหตุผล.. Dmที่ทำให้ฉันควรGmต้องไปบอกกับเธอว่ารัCmกแค่ไหน.. Dmเหมือนเธอไม่ได้Gmยิน

อยู่กันไปก็เหมืCmอนถูกทิ้ง.. Dmเหมือนกับคนไม่มีGmความหมายในแววตาที่ว่าCmงเปล่านั้น.. Dmเก็บฉันไว้ที่ใGm

 Cm Dmก็รู้..             ควรต้อGmงไปยิ่งฝืCmนเท่าไDmรก็ยิ่งเหนื่อยGmใจตัวCm Dmฉัน..        ต้องทำอย่างGmไรเมื่อเธอมCmา..ยื้อฉันไDmว้..ด้วยคำเดิGmม..

เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำCm รั้งไม่ใDmห้ฉันไGmในใจก็รู้แค่คำหลอกลวCmง แต่ก็ยัDmงไม่ไปไหGmเจอคำว่ารักคำเดียวก็พัCmง ทำอะไDmรไม่ได้Gm..เธอทำให้ฉันยิ่งหCmนีเท่าไรDm ก็ยังวนGmที่เดิม

Cm | Dm |Gm | Gm |

เกลียดตัวเองที่ฝืCmนไม่ไหว.. Dmทั้งที่ใจนั้นแทGmบสลายแต่จะให้ต้องฝืCmนจากไป.. Dm   ก็ทำไม่ไGmด้..

* | ** |

Cm Dm | Gm |
Cm Dm | Gm |

** | ** |

Cm Dm | Gm |คอร์ดเพลง พัง Indigo อินดิโก

เนื้อเพลง พัง Indigo อินดิโกคงจะมีเป็นล้านเหตุผล ที่ทำให้ฉันควรต้องไป บอกกับเธอว่ารักแค่ไหน เหมือนเธอไม่ได้ยิน อยู่กันไปก็เหมือนถูกทิ้ง เหมือนกับคนไม่มีความหมาย ในแววตาที่ว่างเปล่านั้น เก็บฉันไว้ที่ใด ก็รู้ ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ ตัวฉัน ต้องทำอย่างไร เมื่อเธอมายื้อฉันไว้ด้วยคำเดิม เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำ รั้งไม่ให้ฉันไป ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวง แต่ก็ยังไม่ไปไหน เจอคำว่ารักคำเดียวก็พัง ทำอะไรไม่ได้ เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไร ก็ยังวนที่เดิม เกลียดตัวเองที่ฝืนไม่ไหว ทั้งที่ใจนั้นแทบสลาย แต่จะให้ต้องฝืนจากไป ก็ทำไม่ได้