รอยส้นตีน

บอล ใบลาน, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รอยส้นตีน - บอล ใบลาน

F#m | F#m |
A E | C#m F#m |A E | D E | F#m |

จบลงแล้Aวรักที่แสนหวEานจากน้ำตาC#mล กลายเป็นน้ำตF#mคือภาพหลอAน หลงวันเวลEยังติดตDา ทำร้ายจิตใE

เธอจากไปแล้Aว ไม่มีวันคืEปล่อยฉันยืC#mน งี่เง่า งมงาF#mที่บอกว่ารัAก รักฉันมากมาEหลอDกฉันให้ตายใจE  เพื่อจะทิ้งกัF#m

เธอเหลือเอาไDว้แค่รอยส้นตีEกับกลิ่C#mนน้ำหอมจาง ๆF#mควายหน้าโง่D ใจพัEง    จC#mมอยู่บนบ่อน้ำตF#mเหลือเอาไว้Dแค่ความทรงจำE กับคำC#mว่าเลิกยังดีF#mกว่าไอ้ควายหน้าโDง่ ไร้น้ำยEจะมีC#mปัญญาอะไF#mร  (ยังไม่เจียมตัF#mว)

เก็บความหลัAง ครั้งภาพวันเก่Eทั้งที่เรC#mานั้นเคยรักกัF#mแต่วันนี้Aไร้รสรักหวEานเหลือเพียงฉัDนกับซากวันวาEน ก้นบ่อน้ำตF#m

A E | C#m F#m |A E | D E |
A E/G# | C#m F#m |A E | D E | F#m |

* | * |

F#m | F#m |รอยส้นตีน - บอล ใบลาน