วันทอง

 คนด่านเกวียน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วันทอง สีเผือก คนด่านเกวียน

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | E || |

เป็นเรื่องจริAmง ไม่ใช่อิงนิยาAmที่ ปู่ ย่า ตา ยาAmย เล่าขานนานมAmมีหลักฐาDmนบันทึกเป็นตำราDmให้ลูกให้หลาFน..ได้ศึกษา เล่าเรีAm Eยน

หนึ่งหญิAmง สองชาย ผูกพัAmเหตุเกิดที่สุพรAmรณ กาญจนบุรีAmเรื่อง ขุนช้าDmง ขุนแผน และ สตDmรีที่ชื่อ วันทอFง หรือหญิงสองAm Eใจ

หญิงสาAmว ร่างกายบอบบาAmได้ เสียนวล เสียนาAmง ให้แก่พลายแก้วแววไAmถอดผ้าเหลืDmอง คืนเดียว ฉับไDmลอบย่องขึ้นไปFได้เสียEนางพิAm

อยู่กิDmน เป็น สามี ภรรยAmแต่งงาDmน ออกหน้า ออกตAmแต่ขุนช้Dmางยังไม่ยอมเลิกรAmแม่วันทอDmงถูกบังคับบีฑAmจึงตกปาCก รับคำG..มารดAmเข้าพิธีC..วิวาGห์  น้ำตFา..นองหน้าไหE | E

Am | Am | Am | E |

ครั้นแต่งงาAmน ก็ยังไม่เสียตัAmด้วยความที่รักผัAmว  ไปรบแดนไกAmแต่ขุนแผDmนกลับพาสาวเชียงใหDmม่มาเหยียบ มาย่ำF หยามใจ วันทAm Eอง..

จึงสูญเสีAmยความเป็นกุลสตAmรีเมื่อหัวล้านหน้าผีAm..ใช้แรงขืนใAmอีกไม่นาDmน ขุนแผนย้อนมาใหDmม่ชิงตัวนางไปFอยู่ร่วมชายAm Eคา..

นางเสียคAmน เพราะไม่ทนแรงชาAmอีกทั้งกลัวโทษภัAmยในพระคุณมารดAmสุดท้Dmายคอจึงหลุดจากบ่Dmพร้อมคำสาปแช่งด่Fา ว่าเป็นหญิงสองใAm

อุทาหรDmณ์สอนเตือนผู้คAmว่าผู้หญิDmงในสังคมชั้นชAmต้อง พลีกาDmย พลีใจ ของตAmสนองรัDmบ..กฏเกณฑ์ทุรชAmไร้คCน..เห็นใGจ..แม่วันทอAmกลายเป็นหญิCง..ใจสอGง..สองใจF ใครเล่าE | Eทำ..

F | F |Em | Em |
F | F |Em | Em |

* | ** |

Am |คอร์ดเพลง วันทอง สีเผือก คนด่านเกวียน

เนื้อเพลง วันทอง สีเผือก คนด่านเกวียนเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่อิงนิยาย ที่ ปู่ ย่า ตา ยาย เล่าขานนานมา มีหลักฐานบันทึกเป็นตำรา ให้ลูกให้หลานได้ศึกษา เล่าเรียน หนึ่งหญิง สองชาย ผูกพัน เหตุเกิดที่สุพรรณ กาญจนบุรี เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน และ สตรี ที่ชื่อ วันทอง หรือหญิงสองใจ หญิงสาว ร่างกายบอบบาง ได้ เสียนวล เสียนาง ให้แก่พลายแก้วแววไว ถอดผ้าเหลือง คืนเดียว ฉับไว ลอบย่องขึ้นไปได้เสียนางพิม อยู่กิน เป็น สามี ภรรยา แต่งงาน ออกหน้า ออกตา แต่ขุนช้างยังไม่ยอมเลิกรา แม่วันทองถูกบังคับบีฑา จึงตกปาก รับคำมารดา เข้าพิธีวิวาห์ น้ำตานองหน้าไหล ครั้นแต่งงาน ก็ยังไม่เสียตัว ด้วยความที่รักผัว ไปรบแดนไกล แต่ขุนแผนกลับพาสาวเชียงใหม่ มาเหยียบ มาย่ำ หยามใจ วันทอง จึงสูญเสียความเป็นกุลสตรี เมื่อหัวล้านหน้าผีใช้แรงขืนใจ อีกไม่นาน ขุนแผนย้อนมาใหม่ ชิงตัวนางไปอยู่ร่วมชายคา นางเสียคน เพราะไม่ทนแรงชาย อีกทั้งกลัวโทษภัยในพระคุณมารดา สุดท้ายคอจึงหลุดจากบ่า พร้อมคำสาปแช่งด่า ว่าเป็นหญิงสองใจ อุทาหรณ์สอนเตือนผู้คน ว่าผู้หญิงในสังคมชั้นชน ต้อง พลีกาย พลีใจ ของตน สนองรับกฏเกณฑ์ทุรชน ไร้คนเห็นใจแม่วันทอง กลายเป็นหญิงใจสอง สองใจ ใครเล่าทำ