ยอมจำนนฟ้าดิน

 โบวี่  สตริง  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยอมจำนนฟ้าดิน โบวี่ สโรชา เย็นใส

A# | Dm |Cm F | A# | A# |

อยากต่อว่าA#ฟ้าดิน ที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอDmมจับเราคู่กันฟ้าดิCmนจงใจแกล้งเรFา เธอว่ารึเปล่A#

ทำไมนะA#ต้องห้ามรักกันความเหมาะสDmมนะหรือที่ยืนยาวถึCmงในใจมันค้าFน สุดท้ายต้องยอA#มจำนน

ก่อนถนCmนของเราแยกกันก่อนความฝัDmนของเราสิ้นลงแค่อยากพบD#กับเธอสักหC/Eน สบตาอีกFครั้ง

แค่ให้ฉันได้บอA#กเธอสักคำพูดในวันที่จำDmต้องจากอยากให้รู้Cmว่ารักเธอมาก และจะรัFก รักตลอดไปเกิดชาตินี้A# แค่ได้พบเธอเกิดชาติหน้Dmาค่อยฝันกันใหม่วัCmนนี้ใจสลาย ยอFมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลA#กัน

A# | Dm |Cm F | A# |

พอใจแล้A#วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็Dmนว่าคนต้อยต่ำมัCmน ต้องเจ็บ ต้องช้ำF ต้องน้ำตาA#ตก    F

โลกใบนี้A#มีคนมากมาย ทำไมต้อDmงเป็นเราสองคนยอCmมจำนน ให้แล้วF หวังว่าคงพอA#ใจ

* | ** |

A# | Dm |D# Cm | F |

** |

Cmนรักกันใยฟ้Fาดินถึงไม่เข้าใจ

A# | Dm |Cm F | A# |คอร์ดเพลง ยอมจำนนฟ้าดิน โบวี่ สโรชา เย็นใส

เนื้อเพลง ยอมจำนนฟ้าดิน โบวี่ สโรชา เย็นใสอยากต่อว่าฟ้าดิน ที่ให้เราพบเจอ แต่ไม่ยอมจับเราคู่กัน ฟ้าดินจงใจแกล้งเรา เธอว่ารึเปล่า ทำไมนะต้องห้ามรักกัน ความเหมาะสมนะหรือที่ยืนยาว ถึงในใจมันค้าน สุดท้ายต้องยอมจำนน ก่อนถนนของเราแยกกัน ก่อนความฝันของเราสิ้นลง แค่อยากพบกับเธอสักหน สบตาอีกครั้ง แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ พูดในวันที่จำต้องจาก อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก และจะรัก รักตลอดไป เกิดชาตินี้ แค่ได้พบเธอ เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่ วันนี้ใจสลาย ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน พอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่ำ มัน ต้องเจ็บ ต้องช้ำ ต้องน้ำตาตก โลกใบนี้มีคนมากมาย ทำไมต้องเป็นเราสองคน ยอมจำนน ให้แล้ว หวังว่าคงพอใจ คนรักกันใยฟ้าดินถึงไม่เข้าใจ