ดูดาว

 อภิรมย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดูดาว อภิรมย์

E | D#m G#m |E | D#m G#m |
E | D#m G#m |C#m F# |

ทุกE ๆ ครั้ง เธอรัก เธอชอบใครเธBอไม่เคยจะใช้เวลาเจEอคารมคมหวาน ก็เททั้งหัวใจB

เพียEงไม่นาน ความรักก็อับปางพัBง ไม่เหลือคืนวันฝันใฝ่ทุกEข์ ซ้ำ ๆ จึงฝังใจผิดเพี้ยนไปB

วันD#mผ่านไป ก็อ้างว่ารักไม่มีEจริงไม่เคยเจอ ไม่เคยเห็นวันD#mผ่านมา อาจเป็นเธอเองไม่ตั้งEใจจะหาF#มันมากกว่า

เหมืEอนค่ำคืนหลากศิD#mวิไลซ์แสEงไฟฟางมันพราD#mงฟ้าบนนั้EนมีดวงดาวพราD#mวนภา เธอมอC#mงจ้องมันให้ดีF#รัEกเลว ๆ มีอยู่D#mล้นเมือง เหมือEนแมงวันแมงหD#mวี่ถ้าค้นEหามันให้ถูD#mกวิธี จะเจC#mอสิ่งมีความหมF#าย..

E | D#m G#m |E | D#m G#m |
E | D#m G#m |C#m F# |

* | ** | *** |

*** |

E | D#m G#m |E | D#m G#m |
E | D#m G#m |C#m F# |คอร์ดเพลง ดูดาว อภิรมย์

เนื้อเพลง ดูดาว อภิรมย์ทุกๆครั้ง เธอรัก เธอชอบใคร เธอไม่เคยจะใช้เวลา เจอคารมคมหวาน ก็เททั้งหัวใจ เพียงไม่นาน ความรักก็อับปาง พัง ไม่เหลือคืนวันฝันใฝ่ ทุกข์ ซ้ำๆจึงฝังใจผิดเพี้ยนไป วันผ่านไป ก็อ้างว่ารักไม่มีจริง ไม่เคยเจอ ไม่เคยเห็น วันผ่านมา อาจเป็นเธอเองไม่ตั้งใจ จะหามันมากกว่า เหมือนค่ำคืนหลากศิวิไลซ์ แสงไฟฟางมันพรางฟ้า บนนั้นมีดวงดาวพราวนภา เธอมองจ้องมันให้ดี รักเลวๆมีอยู่ล้นเมือง เหมือนแมงวันแมงหวี่ ถ้าค้นหามันให้ถูกวิธี จะเจอสิ่งมีความหมาย