ดูดาว

 อภิรมย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดูดาว อภิรมย์

E | D#m G#m |E | D#m G#m |
E | D#m G#m |C#m F# |

ทุกE ๆ ครั้ง เธอรัก เธอชอบใครเธBอไม่เคยจะใช้เวลาเจEอคารมคมหวาน ก็เททั้งหัวใจB

เพียEงไม่นาน ความรักก็อับปางพัBง ไม่เหลือคืนวันฝันใฝ่ทุกEข์ ซ้ำ ๆ จึงฝังใจผิดเพี้ยนไปB

วันD#mผ่านไป ก็อ้างว่ารักไม่มีEจริงไม่เคยเจอ ไม่เคยเห็นวันD#mผ่านมา อาจเป็นเธอเองไม่ตั้งEใจจะหาF#มันมากกว่า

เหมืEอนค่ำคืนหลากศิD#mวิไลซ์แสEงไฟฟางมันพราD#mงฟ้าบนนั้EนมีดวงดาวพราD#mวนภา เธอมอC#mงจ้องมันให้ดีF#รัEกเลว ๆ มีอยู่D#mล้นเมือง เหมือEนแมงวันแมงหD#mวี่ถ้าค้นEหามันให้ถูD#mกวิธี จะเจC#mอสิ่งมีความหมF#าย..

E | D#m G#m |E | D#m G#m |
E | D#m G#m |C#m F# |

* | ** | *** |

*** |

E | D#m G#m |E | D#m G#m |
E | D#m G#m |C#m F# |ดูดาว - อภิรมย์

เนื้อเพลง ดูดาว อภิรมย์ทุกๆครั้ง เธอรัก เธอชอบใคร เธอไม่เคยจะใช้เวลา เจอคารมคมหวาน ก็เททั้งหัวใจ เพียงไม่นาน ความรักก็อับปาง พัง ไม่เหลือคืนวันฝันใฝ่ ทุกข์ ซ้ำๆจึงฝังใจผิดเพี้ยนไป วันผ่านไป ก็อ้างว่ารักไม่มีจริง ไม่เคยเจอ ไม่เคยเห็น วันผ่านมา อาจเป็นเธอเองไม่ตั้งใจ จะหามันมากกว่า เหมือนค่ำคืนหลากศิวิไลซ์ แสงไฟฟางมันพรางฟ้า บนนั้นมีดวงดาวพราวนภา เธอมองจ้องมันให้ดี รักเลวๆมีอยู่ล้นเมือง เหมือนแมงวันแมงหวี่ ถ้าค้นหามันให้ถูกวิธี จะเจอสิ่งมีความหมาย