ที่สุดแล้ว...คือเธอ

 ดูโอเมย์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ที่สุดแล้วคือเธอ ดูโอเมย์ Duo May
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดูโอเมย์, การษณี ผลเจริญแจ่มจรัส, อาทิตย์ แซ่โง้วสังกัดค่าย: ลายไทยอินดี้ติดต่องานแสดง: 0926287279

E | E |E | E |

กว่าจะรู้E.. ชีวิตคนB ๆ หนึ่งที่ได้ซึ้Aงพบความสุข..กับคำEว่ารักเธอคนนี้E.. สอนฉันเป็นBคนดีให้ได้เห็Aนถึงคุณค่า..ว่ารักBเป็นเช่นไร

เธอเป็นแรงEบันดาล เป็นกำลังDใจงดงามเป็นฝัAน เป็นเรื่องจริง ในชีBวิตของฉัน

 E แม้ฉันเคยผิดเดินหลงทC#mางพร้อมจะให้โอกาสทุกครั้Aไม่เคยหวังสิ่งใดทดแทF#mน จาก..B  ใจจริEรับรู้ได้จากความรู้สึC#mก ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารัAชีวิตฉันได้พบที่สุF#mดแล้ว..B   คือเธอ

E | E | E |

จากแววตEา.. ใครหลาย ๆB คนมองว่าฉัAนมีตำหนิ  ไม่เลEว ก็ร้ายเหนื่อยพอแล้Eว  ขอฉันพักBใจฝากชีวิตAกับคนที่..มองเห็Bนค่าของเรา

* | ** |

 C#m     เธอเป็นคนเดีF#7ยวที่ฉันมีอยู่ C#m     และเป็นความเข้าใF#7จสุดท้G#mายที่เหลืAอ..

E | B |A | E |
E | B |A | B |

** |

E | E | ( x2 )คอร์ดเพลง ที่สุดแล้วคือเธอ ดูโอเมย์ Duo May

เนื้อเพลง ที่สุดแล้วคือเธอ ดูโอเมย์ DuoMayกว่าจะรู้ ชีวิตคนๆหนึ่ง ที่ได้ซึ้งพบความสุขกับคำว่ารัก เธอคนนี้ สอนฉันเป็นคนดี ให้ได้เห็นถึงคุณค่าว่ารักเป็นเช่นไร เธอเป็นแรงบันดาล เป็นกำลังใจงดงาม เป็นฝัน เป็นเรื่องจริง ในชีวิตของฉัน แม้ฉันเคยผิดเดินหลงทาง พร้อมจะให้โอกาสทุกครั้ง ไม่เคยหวังสิ่งใดทดแทน จาก ใจจริง รับรู้ได้จากความรู้สึก ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารัก ชีวิตฉันได้พบที่สุดแล้ว คือเธอ จากแววตา ใครหลายๆคน มองว่าฉันมีตำหนิ ไม่เลว ก็ร้าย เหนื่อยพอแล้ว ขอฉันพักใจ ฝากชีวิตกับคนที่มองเห็นค่าของเรา เธอเป็นคนเดียวที่ฉันมีอยู่ และเป็นความเข้าใจสุดท้ายที่เหลือ ( x2 )